Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Myślenicach


Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi asysty technicznej wspomagającej obsługę elektronicznych systemów biurowości sądowej w Sądzie Rejonowym w Myślenicach

 

ZAPROSZENIE   z dnia 03.03.2017 r.

do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi asysty technicznej wspomagającej obsługę elektronicznych systemów biurowości sądowej w Sądzie Rejonowym w Myślenicach

 

I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Postępowanie nr Adm. M-26-5)17 prowadzone jest zgodnie z obowiązującym w Sądzie Rejonowym w Myślenicach „Regulaminem  udzielania zamówień publicznych, w tym zamówień na usługi społeczne, o wartości nieprzekraczającej  równowartości kwoty  30 000 EURO przez Sąd Rejonowy w Myślenicach” w trybie procedury otwartej poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 0000 EURO.

 

II. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

  1. Sąd Rejonowy w Myślenicach, 32-400 Myślenice, ul. Piłsudskiego 7
  2. tel. (12) 37 35 120, fax (12) 27 206 15
  3. Str. int. http:/www.myslenice.sr.gov.pl
  4. email: administracja@myslenice.sr.gov.pl

 

III. KONTAKT ORAZ WARUNKI POROZUMIEWANIA.

 Osobami  uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są :

    Paweł Tomaszewski tel.(12) 37 35 135,  e-mail tomaszewski@myslenice.sr.gov.pl

    Bogusława Skoczylas tel.(12) 37 35 130, e-mail skoczylas@myslenice.sr.gov.pl

    Kontakt jest możliwy w dni robocze w godz. 8:00-15:00

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi asysty technicznej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Termin wykonania zamówienia: od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty do 31.12.2017 r.

 

VI.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ INNE WYMAGANIA.

Warunkiem udziału jest posiadanie przez Wykonawcę doświadczenia w realizacji zamówień  o podobnym charakterze. Zamawiający oceni spełnienie w/w warunku na podstawie oświadczenia, o którym mowa w pkt VIIa.

 

VII.    WYKAZ ŻĄDANYCH DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ.

a) formularz ofertowy zawierający wszelkie wymagane przez Zamawiającego oświadczenia (zgodnie z zał. nr 2),

b) pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy),

c) wzór umowy, który będzie podlegał negocjacjom w kolejnych etapach postępowania.

UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów potwierdzających oświadczenie o spełnianiu warunków i braku podstaw do wykluczenia  (np. ZUS, US, KRK). W/w dokumenty Wykonawca może  przedstawić Zamawiającemu przy podpisaniu umowy.

 

 

VIII. KRYTERIA WYBORU OFERTY I ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY.

a) kryterium ceny – 90 %

Ocena dokonana będzie wg wzoru:

„mniej lepiej”: oferta min./oferta badana x 100 x 90 %

 

b) kryterium – ilość dodatkowych (bezpłatnych wizyt) w ramach upustu – 10%

Ocena dokonana będzie wg wzoru:

„więcej lepiej”: oferta badana/oferta max x 100 x 10 %

 

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów, czyli sumę a + b.

 

 

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Oferty należy składać elektronicznie (zgodnie z wytycznymi pkt X) na adres poczty internetowej: administracja@myslenice.sr.gov.pl  lub w siedzibie Zamawiającego: Sąd Rejonowy w Myślenicach ul. Piłsudskiego 7 -  pok. 45, do dnia 08.03.2017 r. do godz.12:00.

 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, przy czym Zamawiający zastrzega  sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji oferty.

2. Oferta winna być sporządzona w języku polskim , na zał. nr 2, tj. formularzu ofertowym, podpisanym przez osoby umocowane, zeskanowanym i przesłanym w formie elektronicznej (e-mail) do wyznaczonego terminu. Dopuszczalna jest  również forma pisemna przesłana pocztą lub fax-em do wyznaczonego terminu.

3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy winno być dołączone do oferty w formie oryginału lub notarialnie uwierzytelnionej kopii, chyba  że pełnomocnictwo zostało ujawnione w rejestrze właściwym dla Wykonawcy

 

XI. INFORMACJA O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH

Nie przysługują środki odwoławcze określone w ustawie Prawo zamówień publicznych.

 

XII. Upublicznienie informacji zawartych w ofertach, a nie zastrzeżonych i właściwie nie zabezpieczonych (np. tajemnica przedsiębiorstwa), odbędzie się na ryzyko Wykonawcy.

 

 

 

Załączniki :

  1. opis przedmiotu zmówienia
  2. formularz ofertowy

 

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. zal nr 1 - opis przedmiotu zamówienia 30.63 Kb
2. zal nr 2 - formularz ofertowy 29.99 Kb
Autor: Dawid Raczek
Data: 2017-03-03 14:37:26
Udostępnił: Paweł Tomaszewski
Data: 2017-03-03 14:38:43

Rejestr zmian

Oglądano 549 razy


SZUKAJ NA STRONIE
AKTUALNOŚCI
NEWSLETTER
Jeśli chcieliby Państwo otrzymywać najnowsze informację zawrte w BIP Proszę zapisać się do Newslettera
zapisz
wypisz
MAPA SERWISU
POLITYKA PRYWATNOŚCI
E-WOKANDA
KONTAKT Z ADMINISTRATOREM