Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Myślenicach


Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
OGŁOSZENIE z dnia 30 marca 2017 r. o postępowaniu na świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego sprzętu dla Systemu Rejestracji Rozpraw Sądowych na salach rozpraw w Sądzie Rejonowym w Myślenicach,

 

OGŁOSZENIE  z dnia 30 marca 2017 r.

o postępowaniu na świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego sprzętu dla

Systemu Rejestracji Rozpraw Sądowych  na salach rozpraw w  Sądzie  Rejonowym  w Myślenicach,

 

 

I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Postępowanie nr Adm. M-26-7)17 prowadzone jest zgodnie z obowiązującym w Sądzie Rejonowym w Myślenicach „Regulaminem  udzielania zamówień publicznych, w tym zamówień na usługi społeczne, o wartości nieprzekraczającej  równowartości kwoty  30 000 EURO przez Sąd Rejonowy w Myślenicach” w trybie procedury otwartej poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 0000 EURO.

 

II. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

1.    Sąd Rejonowy w Myślenicach, 32-400 Myślenice, ul. Piłsudskiego 7

2.    tel. (12) 37 35 120, fax (12) 27 206 15

3.    NIP: 681-14-39-052,  REGON:000322809

4.    Str. int. http:/www.myslenice.sr.gov.pl

5.    email: administracja@myslenice.sr.gov.pl

 

III. KONTAKT ORAZ WARUNKI POROZUMIEWANIA.

 Osobami  uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są :

    Paweł Tomaszewski tel.(12) 37 35 135,  e-mail tomaszewski@myslenice.sr.gov.pl

    Bogusława Skoczylas tel.(12) 37 35 130, e-mail skoczylas@myslenice.sr.gov.pl

    Kontakt jest możliwy w dni robocze w godz. 8:00-15:00

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

 

Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego sprzętu dla Systemu Cyfrowej Rejestracji Rozpraw Sądowych na salach rozpraw, którego opis zawarty jest w załączniku nr 1 do umowy (dostarczonego i wdrożonego na podstawie  umów podpisanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości) znajdującego się w obiekcie  Sądu Rejonowego w Myślenicach zlokalizowanego przy ul. Piłsudskiego 7, 32-400 Myślenice – 5 sal rozpraw.

 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Termin wykonania zamówienia: od 15.04.2017 r. do 31.12.2017 r. z zastrzeżeniem możliwości rozwiązania umowy przez Zamawiającego z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

 

VI.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ INNE WYMAGANIA.

Warunkiem udziału jest posiadanie przez Wykonawcę doświadczenia w realizacji zamówień  o podobnym charakterze. Zamawiający oceni spełnienie w/w warunku na podstawie oświadczenia, o którym mowa w pkt VII ppkt 1a.

 

VII.   

1.      WYKAZ ŻĄDANYCH DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ NA DZIEŃ

SKŁADANIA OFERT

a) formularz ofertowy zawierający wszelkie wymagane przez Zamawiającego oświadczenia (zgodnie z zał. nr 1),

b) pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

 

      2. WYKAZ ŻĄDANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DOKUMENTÓW,

          JAKIE WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA ZOSTANIE WYBRANA JAKO

          NAJKORZYSTNIEJSZA, BĘDZIE ZOBOWIĄZANY ZŁOŻYĆ PRZED

          PODPISANIEM UMOWY:

a) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż na dzień 15.01.2017 r.,

b) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż na dzień 15.01.2017 r.,

 

 

VIII. KRYTERIA WYBORU OFERTY I ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY.

a) kryterium ceny – 90 %

Ocena dokonana będzie wg wzoru:

„mniej lepiej”: oferta min./oferta badana x 100 x 90 %

 

b) kryterium gwarantowany czas usunięcia Błędu Krytycznego – 10 %  ( w przedziale od 24 godz. do 72 godz.)

Ocena dokonana będzie wg wzoru:

„mniej lepiej”: oferta min/oferta badana x 100 x 10 %

UWAGA: w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę gwarantowanego czasu usunięcia Błędu Krytycznego, krótszego niż 24 godziny  Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 24 godziny, a w przypadku zaoferowania przez  Wykonawcę czasu usunięcia Błędu Krytycznego dłuższego niż 72 godziny, Zamawiający ofertę odrzuci.

 

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów, czyli sumę a + b.

 

Uwaga: w przypadku złożenia przez Wykonawców ofert z taką samą ceną i innymi ocenianymi parametrami, Zamawiający poprosi o złożenie ofert dodatkowych.

 

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Oferty należy składać elektronicznie (zgodnie z wytycznymi pkt X) na adres poczty internetowej: administracja@myslenice.sr.gov.pl  lub w siedzibie Zamawiającego: Sąd Rejonowy w Myślenicach ul. Piłsudskiego 7 -  pok. 45, do dnia 31.03.2017 r. do godz.10:30.

 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, przy czym Zamawiający zastrzega  sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji oferty.

2. Oferta winna być sporządzona w języku polskim , na zał. nr 1, tj. formularzu ofertowym, podpisanym przez osoby umocowane, zeskanowanym i przesłanym w formie elektronicznej (e-mail) do wyznaczonego terminu. Dopuszczalna jest  również forma pisemna przesłana pocztą lub fax-em do wyznaczonego terminu.

3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy winno być dołączone do oferty w formie skanu, a oryginał lub notarialnie uwierzytelniona kopia złożona wraz z pozostałymi dokumentami przed podpisaniem umowy, chyba  że pełnomocnictwo zostało ujawnione w rejestrze właściwym dla Wykonawcy

 

XI. INFORMACJA O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH

Nie przysługują środki odwoławcze określone w ustawie Prawo zamówień publicznych.

 

XII. INFORMACJE DODATAKOWE:

1.      Zamawiający zastrzega sobie prawo do podpisania umowy po otrzymaniu środków finansowych na realizację umowy.

2.      Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia nieistotnych zmian w treści umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

3.      Umowę należy podpisać w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4.      Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn oraz zawarcia umowy z kolejnym Wykonawca w przypadku uchylania się od podpisania umowy przez Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą umowę.

5.      Upublicznienie informacji zawartych w ofertach, a nie zastrzeżonych i właściwie nie zabezpieczonych (np. tajemnica przedsiębiorstwa), odbędzie się na ryzyko Wykonawcy.

 

Załączniki :

  1. formularz ofertowy
  2. wzór umowy z załącznikami

 

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. ogłoszeniePlik DOC 75.00 Kb
2. zał nr 2 - wzór umowy 48.83 Kb
3. zał. nr 1 - formularz ofertowy 27.83 Kb
Autor: Paweł Tomaszewski
Data: 2017-03-30 11:02:33
Udostępnił: Paweł Tomaszewski
Data: 2017-03-30 11:03:02
Modyfikował(a): Paweł Tomaszewski
Data: 2017-03-30 11:04:59

Rejestr zmian

Oglądano 384 razy


SZUKAJ NA STRONIE
AKTUALNOŚCI
NEWSLETTER
Jeśli chcieliby Państwo otrzymywać najnowsze informację zawrte w BIP Proszę zapisać się do Newslettera
zapisz
wypisz
MAPA SERWISU
POLITYKA PRYWATNOŚCI
E-WOKANDA
KONTAKT Z ADMINISTRATOREM