Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Myślenicach


Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Ogłoszenie z dnia 17 maja 2017 r. o zamówieniu na dostawę tonerów i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących.

 

Adm.M-26 -10 )17

 

Ogłoszenie z dnia 17 maja 2017 r.

o zamówieniu nadostawę tonerów i materiałów eksploatacyjnych

         do urządzeń drukujących

           

I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Postępowanie nr Adm. M-26-10)17 prowadzone jest zgodnie z obowiązującym w Sądzie Rejonowym w Myślenicach „Regulaminem  udzielania zamówień publicznych, w tym zamówień na usługi społeczne, o wartości nieprzekraczającej  równowartości kwoty  30 000 EURO przez Sąd Rejonowy w Myślenicach” w trybie procedury otwartej poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO.

 

II. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

  1. Sąd Rejonowy w Myślenicach, 32-400 Myślenice, ul. Piłsudskiego 7
  2. tel. (12) 37 35 120, fax (12) 27 206 15
  3. Str. int. http:/www.myslenice.sr.gov.pl
  4. email: administracja@myslenice.sr.gov.pl

 

III. KONTAKT ORAZ WARUNKI POROZUMIEWANIA.

 Osobami  uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są :

    Paweł Tomaszewski tel.(12) 37 35 135,  e-mail tomaszewski@myslenice.sr.gov.pl

    Bogusława Skoczylas tel.(12) 37 35 130, e-mail skoczylas@myslenice.sr.gov.pl

    Kontakt jest możliwy w dni robocze w godz. 8:00-15:00

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

 

1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa  w okresie trwania umowy tonerów i materiałów eksploatacyjnych do  urządzeń drukujących i kopiujących   dla Sądu  Rejonowego w Myślenicach, w ilościach określonych w zestawieniu, stanowiącym zał. 1 do niniejszego ogłoszenia.

2. Dostawa odbywać się będzie w 2 częściach, na podstawie zamówień składanych drogą e-mail przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Termin wykonania zamówienia: od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty do 31.12.2017 r.

 

VI.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ INNE WYMAGANIA.

Warunkiem udziału jest posiadanie przez Wykonawcę doświadczenia w realizacji zamówień  o podobnym charakterze. Zamawiający oceni spełnienie w/w warunku na podstawie oświadczenia, o którym mowa w pkt VIIa.

 

VII.    WYKAZ ŻĄDANYCH DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ.

a) formularz ofertowy zawierający wszelkie wymagane przez Zamawiającego oświadczenia (zgodnie z zał. nr 2),

b) pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów potwierdzających oświadczenie o spełnianiu warunków i braku podstaw do wykluczenia  (np. ZUS, US, KRK). W/w dokumenty Wykonawca może  przedstawić Zamawiającemu przy podpisaniu umowy.

 

 

VIII. KRYTERIA WYBORU OFERTY I ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY.

 

 

 

  1. kryterium - ceny – 70 %

     

            Ocena dokonana będzie wg wzoru:

           „mniej lepiej”: oferta min./oferta badana x 100% x 70 %

 

  1. kryterium – średni koszt wydruku 1 strony brutto  – 30 %

 

            Ocena dokonana będzie wg wzoru:

           „mniej lepiej”: oferta min./oferta badana x 100% x 30%

 

 

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Oferty należy składać elektronicznie (zgodnie z wytycznymi pkt X) na adres poczty internetowej: administracja@myslenice.sr.gov.pl  lub w siedzibie Zamawiającego: Sąd Rejonowy w Myślenicach ul. Piłsudskiego 7 -  pok. 45, do dnia 19 maja 2017 r. do godz.13:00.

 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, przy czym Zamawiający zastrzega  sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji oferty.

2. Oferta winna być sporządzona w języku polskim , na zał. nr 2, tj. formularzu ofertowym, podpisanym przez osoby umocowane, zeskanowanym i przesłanym w formie elektronicznej (e-mail) do wyznaczonego terminu. Dopuszczalna jest  również forma pisemna przesłana pocztą lub fax-em do wyznaczonego terminu.

3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy winno być dołączone do oferty w formie oryginału lub notarialnie uwierzytelnionej kopii, chyba  że pełnomocnictwo zostało ujawnione w rejestrze właściwym dla Wykonawcy

 

XI. INFORMACJA O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH

Nie przysługują środki odwoławcze określone w ustawie Prawo zamówień publicznych.

 

XII. Upublicznienie informacji zawartych w ofertach, a nie zastrzeżonych i właściwie nie zabezpieczonych (np. tajemnica przedsiębiorstwa), odbędzie się na ryzyko Wykonawcy.

 

 

 

Załączniki :

  1. zestawienie tonerów
  2. formularz ofertowy
  3. wzór umowy

 

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. zał. 1 - zestawienie tonerów 24.95 Kb
2. zał. 2 - formularz ofertowy 30.20 Kb
3. zał. 3 - wzór umowyPlik DOC 41.50 Kb
4. ogłoszeniePlik DOC 68.00 Kb
Autor: Dawid Raczek
Data: 2017-05-17 09:02:57
Udostępnił: Paweł Tomaszewski
Data: 2017-05-17 09:05:09
Modyfikował(a): Paweł Tomaszewski
Data: 2017-05-17 09:06:16

Rejestr zmian

Oglądano 526 razy


SZUKAJ NA STRONIE
AKTUALNOŚCI
NEWSLETTER
Jeśli chcieliby Państwo otrzymywać najnowsze informację zawrte w BIP Proszę zapisać się do Newslettera
zapisz
wypisz
MAPA SERWISU
POLITYKA PRYWATNOŚCI
E-WOKANDA
KONTAKT Z ADMINISTRATOREM