Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Myślenicach


Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Zaproszenie z dnia 13.07.2017r. do złożenia oferty cenowej na wykonanie restauracji(konserwacji) księgi dawnej – księgi liczby wykazu hipotecznego (lwh) DROGINIA 391 – 511,

                                                                                          

Adm. M-26-12)17

 

Zaproszenie  z dnia 13.07.2017r.

do złożenia oferty cenowej na wykonanie restauracji(konserwacji)  księgi dawnej – księgi liczby wykazu hipotecznego (lwh) DROGINIA 391 – 511, zgodnie z wymogami Archiwum Narodowego w Krakowie”

 

 

I.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie nr Adm.M-26-12/17  prowadzone jest zgodnie z obowiązującym w Sądzie Rejonowym w Myślenicach „Regulaminem  udzielania zamówień publicznych, w tym zamówień na usługi społeczne, o wartości nieprzekraczającej  równowartości kwoty  30 000 EURO przez Sąd Rejonowy w Myślenicach” w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej, poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO.

 

II.ZAMAWIAJĄCY

Sąd Rejonowy w Myślenicach

ul. Piłsudskiego 7, 32-400 Myślenice

NIP: 681-14-39-052, REGON: 000322809

 

III. KONTAKT ORAZ WARUNKI POROZUMIEWANIA SIĘ

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:

Bogusława Skoczylas – tel. 12 37 35 130, e-mail skoczylas@myslenice.sr.gov.pl.

Kontakt możliwy  jest w dni robocze w godz. 8:00 – 15:00.

 

IV.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na  restauracji (konserwacji) księgi dawnej – księgi liczby wykazu hipotecznego (lwh) DROGINIA 391 – 511, – zgodnie z wymogami Archiwum Narodowego w Krakowie.

 

 1. Szczegółowy zakres prac związanych z postępowaniem konserwatorskim:

        - wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej przed rozpoczęciem i po zakończeniu    prac 

           Konserwatorskich,           

- foliacja konserwatorska,

- demontaż wszystkich kart,

- oczyszczenie mechaniczne kart z zabrudzeń powierzchniowych przy pomocy gumek różnej   twardości, 

  gumki elektrycznej, skalpeli,

- nawilżanie oddalone niektórych kart i ich prostowanie,

- uzupełnianie ubytków i wzmocnienia osłabionych miejsc bibułką japońską z klejem odwracalnym,

-uzupełnienie najbardziej zniszczonych kart wielowarstwowymi wklejkami z bibułki  japońskiej,

- doklejenie do kart dokumentów pasków bibułki japońskiej umożliwiających  zszycie składek,

- złożenie kart w składki i ich uszycie, szycie składek zgodnie z oryginałem, łącząc je w jeden blok,

- wykonanie nowej oprawy wykorzystując elementy z okładki oryginalnej,

- przygotowanie nowych wyklejek z papieru długowłóknistego,

- połączenie bloku z oprawą,

- umieszczenie wymontowanych oryginalnych elementów oprawy oraz zakonserwowanej   księgi w  

  pudle do przechowywania z materiałów atestowanych,

- wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej po zakończeniu prac konserwatorskich.

 

 1. Zakres prac jest uzależniony od stanu księgi.
 2. Istnieje możliwość przeprowadzenia oględzin księgo, będącej przedmiotem zamówienia –

       po wcześniejszym telefonicznym kontakcie pod. nr tel. 12 37 35 130.  

 1. Zamawiający zastrzega sobie także możliwość unieważnienia postępowania na każdym

       etapie przed podpisaniem umowy, a Wykonawcy nie przysługują wówczas żadne

       roszczenia.

 1. Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z właściwymi, powszechnie

       obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

 1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, zgodnie z kryteriami określonymi

      w pkt VIII.  

 1. Umowę (zgodną z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia) należy podpisać

        w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do  15.12.2017r.

 

VI. WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ INNE WYMAGANIA

Warunkiem udziału jest posiadanie przez Wykonawcę doświadczenia w realizacji zamówień o podobnym charakterze. Zamawiający oceni spełnienie w/w warunku na podstawie oświadczenia, o którym mowa w pkt. VIIa

VII. WYKAZ ŻĄDANYCH DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ

 1. formularz ofertowy zawierający wszelkie wymagane przez Zamawiającego oświadczenia,
 2. pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy),
 3. Zamawiający wymaga aby Wykonawca do oferty dołączył min. 3 referencje (poświadczenia należytego wykonania) świadczonych usług o podobnym lub tym samym charakterze, tj. usług polegających na restauracji (konserwacji) dokumentacji archiwalnej jednostek nadzorowanych przez Archiwum Narodowe, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat,
 4. Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał i dołączył polisę OC w ramach świadczonych usług – konserwacji materiałów archiwalnych.

UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów potwierdzających oświadczenie o spełnianiu warunków i braku podstaw do wykluczenia  (np. ZUS, US, KRK). W/w dokumenty Wykonawca może  przedstawić Zamawiającemu przy podpisaniu umowy.

 

VIII. KRYTERIA WYBORU OFERTY I ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY

a) kryterium ceny – 90 %

Ocena dokonana będzie wg wzoru:

„mniej lepiej”: oferta min./oferta badana x 100 x 90 %

 

b) kryterium gwarancji na prace konserwatorskie ( w przedziale 1 – 2 lata) – 10%

Ocena dokonana będzie wg wzoru:

„więcej lepiej”: oferta badana/oferta max x 100 x 10 %

 

UWAGA: w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę gwarancji na okres  krótszy  niż 1rok Zamawiający ofertę odrzuci, a w przypadku zaoferowania gwarancji na okres dłuższy niż 2 lata, Zamawiający do obliczeń przyjmie 2 lata.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów, czyli sumę a + b

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być złożona osobiście lub przesłana na adres:

Sąd Rejonowy w Myślenicach

ul. Piłsudskiego 7

32-400 Myślenice

lub pocztą elektroniczną na adres administracja@myslenice.sr.gov.pl,  w terminie do dnia 20.07.2017r.

 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, przy czym Zamawiający zastrzega  sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji oferty.

2. Oferta winna być sporządzona w języku polskim , na zał. nr 2, tj. formularzu ofertowym, podpisanym przez osoby umocowane, zeskanowanym i przesłanym w formie elektronicznej (e-mail) do wyznaczonego terminu. Dopuszczalna jest  również forma pisemna przesłana pocztą lub fax-em do wyznaczonego terminu.

3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy winno być dołączone do oferty w formie oryginału lub notarialnie uwierzytelnionej kopii, chyba  że pełnomocnictwo zostało ujawnione w rejestrze właściwym dla Wykonawcy

 

XI. INFORMACJA O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH

Nie przysługują środki odwoławcze określone w ustawie Prawo zamówień publicznych.

 

XII. Upublicznienie informacji zawartych w ofertach, a nie zastrzeżonych i właściwie nie zabezpieczonych (np. tajemnica przedsiębiorstwa), odbędzie się na ryzyko Wykonawcy.

 

 

Załącznik nr 1 - Wzór umowy

Załącznik nr 2  - formularz ofertowy


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. zał. nr 1 -Umowa_SR Myślenice, konserwacja KW_wzórPlik DOC 67.50 Kb
2. zał. nr 2 - formularz ofertowy 28.71 Kb
3. zaproszenie_renowacja lwh_SR McePlik DOC 379.00 Kb
Autor: Dawid Raczek
Data: 2017-07-13 08:33:29
Udostępnił: Paweł Tomaszewski
Data: 2017-07-13 08:34:43

Rejestr zmian

Oglądano 351 razy


SZUKAJ NA STRONIE
AKTUALNOŚCI
NEWSLETTER
Jeśli chcieliby Państwo otrzymywać najnowsze informację zawrte w BIP Proszę zapisać się do Newslettera
zapisz
wypisz
MAPA SERWISU
POLITYKA PRYWATNOŚCI
E-WOKANDA
KONTAKT Z ADMINISTRATOREM