Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Myślenicach


Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Ogłoszenie ZP 1/2017

Ogłoszenie nr 583387-N-2017 z dnia 2017-09-05 r.
 

Sąd Rejonowy w Myślenicach: Remont budynku Sądu rejonowego w Myślenicach przy ul. Piłsudskiego 7 - etap III
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Myślenicach, krajowy numer identyfikacyjny 32280900000, ul. ul. marszałka Józefa Piłsudskiego  7 , 32-400   Myślenice, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 123 735 176, e-mail skoczylas@myslenice.sr.gov.pl, faks 12 3735168.
Adres strony internetowej (URL): www.myslenice.sr.gov.pl
Adres profilu nabywcy: www.myslenice.sr.gov.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Sąd
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.myslenice.sr.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.myslenice.sr.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
w wersji papierowej
Adres:
32-400 Myślenice, ul. Piłsudskiego 7

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont budynku Sądu rejonowego w Myślenicach przy ul. Piłsudskiego 7 - etap III
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowo - budowlanych w budynku Sądu Rejonowego w Myślenicach przy ul. Piłsudskiego 7 polegających na: 3.1.1 Roboty remontowe instalacji sygnalizacji alarmowej pożaru obejmują między innymi: Wykonanie sieci instalacji sygnalizacji pożaru, która powinna charakteryzować się pewnością działania i wysoką skutecznością detekcji. 3.1.2 Roboty remontowo-budowlane obejmują między innymi: - wymianę stolarki okiennej drewnianej skrzynkowej na okna drewniane zespolone dopasowane do istniejącego kształtu otworu (z zachowaniem obowiązujących norm), kolor biały od strony wewnętrznej, kolor ciemnego drewna od zewnątrz (analogicznie jak już, wymienione w poprzednich etapach). - wymianę stolarki drzwiowej od strony wschodniej na drzwi z drewna dębowego w kolorze naturalnej przydymionej dębiny, jako odwzorowanie istniejącej formy i wzoru. Drzwi wykonane jako antywłamaniowe (zgodnie z PN-90/B-92270), wyposażone dwa zamki listwowe, otwierane poprzez elektroniczny system dostępu, - naprawa i konserwacja portalu kamiennego nad wejściem głównym wraz z konserwacja schodów kamiennych, które należy wykonać zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich zatwierdzonego decyzja Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków). 3.1.3 Roboty remontowe instalacji teleinformatycznej w oparciu o system okablowania strukturalnego. Przewidziana do wykonania w III etapie instalacja sieci strukturalnej, instalacja komputerowej i elektrycznej należy wykonać w standardzie robót wykonanych w I etapie robót remontowych realizowanych w budynku Sadu Rejonowego.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45453000-7
45432114-6
45442100-8
45421000-4
45310000-3
45300000-0
45340000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 56
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
  56    

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 1.Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w pkt. 7.1. Lp. 1 SIWZ. 1.Wiedza i doświadczenie O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca wykaże w przedłożonym do oferty Wykazie robót budowlanych, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy te roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, że wykonał co najmniej: a) jedną (1) robotę budowlaną polegającą na wykonaniu robót remontowo – budowlanych w obiekcie użyteczności publicznej o wartości co najmniej 190 000,00 zł brutto (sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) w budynku objętym opieką konserwatora zabytków. b) wykonał w jednej (1) inwestycji roboty o wartości minimum 50 000,00 zł brutto, polegające budowie/przebudowie instalacji: Instalacji elektrycznych wnętrzowe o napięciu do 1kV, Instalacji telewizji dozorowej, Instalacji sygnalizacji włamania i kontroli dostępu, Instalacji okablowania strukturalnego. Spełnienie warunku wykonawca wykaże przedkładając Wykaz robót budowlanych wraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy te roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Za najważniejsze roboty, dla których należy przedstawić dowody uznaje się roboty budowlane niezbędne do wykazania spełniania warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Sytuacja ekonomiczna i finansowa Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w pkt 7.1 Lp. 1 SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: a) osoba zaproponowana do pełnienia funkcji Kierownik Budowy, powinna posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, oraz posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu i nadzorowaniu robót budowlanych budowy lub przebudowy jednego obiektu użyteczności publicznej o wartości 190.000,00 zł brutto w budynku objętym opieką konserwatora zabytków na stanowisku: Kierownika Robót Budowlanych, lub Kierownika Budowy, lub Inspektora Nadzoru. b) osoba zaproponowana do pełnienia funkcji Kierownik Robót, powinna posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, oraz posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie w nadzorowaniu robót polegających na budowie/przebudowie Instalacji elektrycznych wewnętrznych o napięciu do 1kV, Instalacji telewizji dozorowej, Instalacji sygnalizacji włamania i kontroli dostępu, Instalacji okablowania strukturalnego, o wartości minimum 50 000,00 zł brutto na stanowisku: Kierownika Robót Budowlanych, lub Kierownika Budowy, lub Inspektora Nadzoru.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
10.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 8. 000,00 PLN (osiem tysięcy złotych). 10.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 33 1130 1017 0021 1001 1190 0004 prowadzony w BGK Oddział w Krakowie. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 359). 10.3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium, które przed upływem terminu składania ofert znajdzie się na koncie zamawiającego. 10.4. Wadium w pozostałych akceptowanych formach (oryginał) należy złożyć w siedzibie zamawiającego – pokój nr 45, I piętro, Oddział Administracyjny, II piętro. Wadium musi być w posiadaniu zamawiającego najpóźniej z chwilą upływu terminu składania ofert. Kserokopie dowodu wpłaty/wniesienia wadium można dołączyć do oferty. 10.5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 10.6. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 10.7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Pzp. 10.8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 10.9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10.10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164.), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10.11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10.12. W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich zamawiający może je zatrzymać. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone: 1) w art. 46 ust. 4a ustawy prawo zamówień publicznych, tj. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; 2) w art. 46 ust. 5 prawa zamówień publicznych, tj. jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Poza tym z powyższego dokumentu powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć łącznie z ofertą, może być w oddzielnej kopercie. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo. Ponadto winno zawierać także określenie przetargu (jego nazwę), nazwę Wykonawcy, Zamawiającego, Gwaranta, wysokość gwarantowanej /poręczanej/ kwoty wadium, termin ważności. Inne zapisy w treści gwarancji lub poręczeń (nie wynikające z odrębnych ogólnie obowiązujących przepisów, które winny być wówczas powołane) nie mogą utrudniać Zamawiającemu realizacji swoich praw do zatrzymania wadium wynikających z zapisów ustawy Pzp w art. 46 ust. 4a i 5. W szczególności Zamawiający zwraca uwagę, iż odrzuci ofertę zabezpieczoną wadium w formie innej niż pieniądz z klauzulą zawierającą wymóg, aby żądanie zapłaty zostało przekazywane za pośrednictwem banku, który prowadzi rachunek zamawiającego oraz potwierdzenia, że podpisy na żądaniu zapłaty zostały złożone przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań majątkowych. Wykonawcy, których oferty nie będą zabezpieczone odpowiednią formą wadium, zostaną wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena(C) 60,00
Gwarancja i rękojmia(G) 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
19.2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na warunkach określonych w § 14 wzoru umowy stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji. 19.3. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w zakresie terminu wykonania zadania na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł‚ przewidzieć‡ na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, o czas trwania zakłócenia, w szczególności, gdy jest spowodowana: 1. koniecznością… wykonania zamówień„ dodatkowych wpływających na termin wykonania robót objętych umową… podstawową, 2. następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, takich jak: opóźnienia, wstrzymanie realizacji umowy, utrudnienia robót, zawieszenia robót lub przeszkodami dającymi się™ przypisać‡ Zamawiającemu, 3. działaniami organów administracji lub innych podmiotów, związane z przekroczeniem obowiązujących terminów wydania lub odmowy wydania: decyzji, zezwoleń, uzgodnień, 4. koniecznością wprowadzenia zmian istotnych i nie istotnych w dokumentacji projektowej, 5. warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi realizację prac przez okres kolejnych 10 dni kalendarzowych, 6. wystąpieniem przeszkody w realizacji zadań z przyczyn niezależnych od Wykonawcy o czas niezbędny do usunięcia przeszkody. 7. nie przekazaniem Wykonawcy placu budowy w terminie przez Zamawiającego, 8. działanie siły wyższej, tj. powódź, huragan, intensywne opady deszczu, gradu, śniegu, wybuch przerwie możliwość realizacji zadania, 9. działaniami siły wyższej polegające na zakłóceniach w działalności przedsiębiorstwa lub jego kontrahentów skutkujące opóźnieniem w wydaniu materiałów budowlanych, 10. konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy. 19.4. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w zakresie wprowadzenia robót zamiennych z powodu: 1) uzasadnionych rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji projektowej inwestycji, zmiana taka może być spowodowana: pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszych parametrów technicznych przedmiotu umowy. Każdorazowo na taką zmianę musi wyrazić zgodę projektant sprawujący nadzór autorski. 2) aktualizacji rozwiązań„ projektowych z uwagi na postęp technologiczny, 3) zaprzestania produkcji materiałów budowlanych, których użycie Zamawiający przewidział‚ przy realizacji przedmiotu umowy, 4) zmiany przepisów prawa budowlanego w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 5) wprowadzenie robót zamiennych w żaden sposób nie może wpłynąć‡ na kwotę™ wynagrodzenia należnego wykonawcy, określone… w umowie. 6) jeżeli zmiana umowy wymaga zmiany w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, strona inicjująca zmianę™ przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz informacją… o konieczności lub nie zmiany pozwolenia na budowę™ (jeżeli dotyczy) oraz przedmiar i niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. 7) Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą… może ograniczyć‡ zakres robót w stosunku do wykonywanego zakresu umowy, poprzez podpisanie stosownego aneksu do umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności wynikających z technologii lub funkcjonalności przedmiotu umowy lub na skutek sytuacji niemożliwych do przewidzenia w momencie podpisywania umowy. 8) jeżeli wystąpi konieczność wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych zgodnie z ustawą Prawo budowlane w dokumentacji projektowej i wynikająca z tego konieczność dostosowania zakresu zadania do wykonania robót a nie wynikających z winy Wykonawcy, 19.5. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w zakresie ceny jeżeli w trakcie jej obowiązywania: 1) ulegnie zmianie ustawowa stawka podatku VAT. Cena brutto będzie podlegać zmianie o różnicę w kwocie podatku VAT wynikającej ze zmiany stawki podatku na stawkę podatku obowiązującego w dniu powstania obowiązku podatkowego, 2) zostaną wprowadzone nowe podatki lub opłaty o charakterze publicznoprawnym, 3) jeżeli wystąpi konieczność wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych zgodnie z ustawą Prawo budowlane w dokumentacji projektowej i wynikająca z tego konieczność dostosowania zakresu zadania do wykonania robót a nie wynikających z winy Wykonawcy, 4) Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą… może ograniczyć‡ zakres robót w stosunku do wykonywanego zakresu umowy, poprzez podpisanie stosownego aneksu do umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności wynikających z technologii lub funkcjonalności przedmiotu umowy lub na skutek sytuacji niemożliwych do przewidzenia w momencie podpisywania umowy. 19.6. Zmiany mogą być wprowadzone jedną z następujących metod: 1) Wykonawca może zaproponować Zmianę, przez złożenie pisemnej propozycji zmian, które zdaniem Wykonawcy w razie przyjęcia pozwolą przykładowo obniżyć koszty realizacji umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego. 2) Zamawiający może przedłożyć propozycję zmian, jeżeli ich wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji umowy, które w razie przyjęcia pozwolą obniżyć koszty realizacji umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego lub jeżeli konieczności ich wprowadzenia wynika ze zmiany prawa lub ze zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 19.7. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy, może zostać skorygowana w związku z wprowadzonymi zmianami w następujący sposób: 1) jeżeli zmiany wprowadzone na mocy postanowień niniejszej umowy polegają na pominięciu jakiejkolwiek części robót, kwota wynagrodzenia wykonawcy, może zostać zmniejszona o wartość nie wykonanych robót ustaloną na podstawie kosztorysu załączonego do oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zakończonego zawarciem niniejszej umowy. 2) jeżeli zmiany wprowadzone na mocy postanowień niniejszej umowy polegają na zastosowaniu rozwiązań zamiennych lub zastąpieniu zakresu robót innym zakresem robót, podlega w pierwszej kolejności zmniejszeniu o wartość niewykonanych robót a następnie zwiększeniu o wartość wykonanych robót zamiennych przy zastosowaniu postanowień pkt 3) lub 4). 3) jeżeli roboty wynikające ze zmian wprowadzonych zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym, używana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia umowy. 4) jeżeli roboty wynikające ze zmian wprowadzonych postanowieniami niniejszej umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od określonych w umowie oraz cen nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud" w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. 19.8. Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmian, wraz z tą propozycją przedłoży: 1) opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian, 2) propozycję dotyczącą jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w harmonogramie rzeczowo – finansowym i szacunek w jaki sposób zakładane zmiany wpłyną na termin realizacji przedmiotu umowy, oraz 3) szacunki dotyczące wpływu zmian na wynagrodzenie należne Wykonawcy wraz z uzasadnieniem. 19.10. Dopuszcza się możliwość zmian sposobu spełnienia świadczenia: a). poprzez zmiany technologiczne, w szczególności: - niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, - pojawienie się na rynku, części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, b). poprzez zmiany w dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowane zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, c). poprzez konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych /technologicznych niż wskazane w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, d). poprzez konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmianę obowiązującego prawa, e). poprzez konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy. 19.11. Dopuszcza się możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy, mimo iż opóźnienie w jej wykonaniu będzie następstwem okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, jeżeli łącznie zostaną spełnione poniższe warunki: a). Wykonawca powiadomi Zamawiającego najpóźniej na 21 dni przed upływem terminu wykonania umowy o niemożliwości ukończenia jej wykonywania w tym terminie, b). Wykonawca zaproponuje nowy termin zakończenia wykonania umowy, c). Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu zrekompensowanie powstałego opóźnienia, w tym przez przedłużenie okresu gwarancji zgłaszania wad. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany byłby do zapłacenia Zamawiającemu kwoty od 60% - 100% wysokość kar umownych za takie opóźnienie w ciągu 14 dni od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót. Jeżeli Wykonawca nie uiści tej kwot na konto Zamawiającego w wyznaczonym terminie, to Zamawiający ma prawo tę kwotę potrącić z kwoty przeznaczonej na zabezpieczenia należytego wykonania umowy. d). Zmiany terminu zakończenia realizacji umowy nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia. e). Zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do jej zakończenia w sposób należyty, nie dłużej niż o czas trwania tych okoliczności i nie dłużej niż o 45 dni. 19.12. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w zakresie formy prawnej Wykonawcy jeżeli w trakcie jej obowiązywania: - zmianie ulegnie siedziba, adres lub forma prawna Wykonawcy. 19.13. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w zakresie osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały takie same kwalifikacje. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia przez Zamawiającego takiej zgody.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-09-20, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Dokumentacja przetargowaPlik ZIP 37.67 MB
Autor: Paweł Tomaszewski
Data: 2017-09-05 13:55:13
Udostępnił: Paweł Tomaszewski
Data: 2017-09-05 13:55:54
Modyfikował(a): Paweł Tomaszewski
Data: 2017-09-05 14:00:08

Rejestr zmian

Oglądano 397 razy


SZUKAJ NA STRONIE
AKTUALNOŚCI
NEWSLETTER
Jeśli chcieliby Państwo otrzymywać najnowsze informację zawrte w BIP Proszę zapisać się do Newslettera
zapisz
wypisz
MAPA SERWISU
POLITYKA PRYWATNOŚCI
E-WOKANDA
KONTAKT Z ADMINISTRATOREM