Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Myślenicach


Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Ogłoszenie z dnia 20.09.2017 r. na usługę dozoru i konserwację kotłowni gazowej oraz zainstalowanych tam urządzeń w sezonie grzewczym

 

Adm.M-26-15)17

 

OGŁOSZENIE z dnia 20.09.2017 r.

 

o postępowaniu o udzielenie zamówienia w procedurze poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 € w trybie procedury otwartej na: usługę dozoru i konserwację  kotłowni gazowej oraz zainstalowanych tam urządzeń w sezonie grzewczym, umiejscowionej w budynku Sądu Rejonowego w Myślenicach przy ul. Piłsudskiego 7, 32-400  Myślenice

 

1) Zamawiający:

Sąd Rejonowy w Myślenicach, ul. Piłsudskiego 7, 32-400 Myślenice

tel./fax: 12 37 35 130/ 12 27 206 15

strona internetowa: www.myslenice.so.gov.pl

email: administracja@myslenice.sr.gov.pl 

NIP 681 14 39 052

REGON 000322809

 

2) Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem umowy jest dozór i konserwacja kotłowni gazowej oraz zainstalowanych tam urządzeń w sezonie grzewczym, umiejscowionej w budynku Sądu Rejonowego w Myślenicach, ul. Piłsudskiego 7, 32-400 Myślenice – zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku nr 2 do ogłoszenia (wzór umowy wraz z załącznikami).

 

3) Termin wykonania zamówienia:

Usługa realizowana będzie w okresie od 01.10.2017 r. do 30.04.2018 r.

 

4) Dane osoby do kontaktu:

Bogusława Skoczylas

Kontakt możliwy w dni robocze w godzinach 800 - 1400.

email: skoczylas@myslenice.sr.gov.pl

 

5) Zamawiający informuje, że do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

 

6) Warunki udziału i sposób oceny spełnienia tych warunków przez Wykonawcę:

Warunkiem udziału jest posiadanie przez Wykonawcę doświadczenia w realizacji zamówień o podobnym charakterze oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania. Zamawiający oceni spełnienie w/w warunków na podstawie oświadczenia, o którym mowa w punkcie 7a oraz dokumentów wymaganych w pkt. 8.

 

7) Wykaz żądanych przez Zamawiającego dokumentów na dzień składania ofert:

 

a) formularz ofertowy zawierający wszelkie wymagane przez Zamawiającego oświadczenia (zgodnie z załącznikiem nr 1),

b) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).

 

8) Wykaz żądanych przez Zamawiającego dokumentów, jakie Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie zobowiązany złożyć przed podpisaniem umowy:

a) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż na dzień 1.05.2017 r.,

b) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż na dzień 1.05.2017 r.

 

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga kryterium):

a) kryterium ceny (C) – 80 %

Ocena dokonana będzie wg wzoru:

„mniej lepiej”:  oferta min./oferta badana x 100 x 80%

b) kryterium czasu reakcji (T) zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4  wzoru umowy – 20%

Ocena dokonana będzie wg wzoru:

„mniej lepiej”:  oferta min./oferta badana x 100 x 20%

 

Oferta z najwyższą liczbą punktów uznana będzie za najkorzystniejszą:        

O = C + T gdzie:

         O – łączna punktacja oferty

         C – punkty za cenę oferty

         T – punkty za czas reakcji

 

Uwaga: w przypadku złożenia przez Wykonawców ofert z taką samą ceną i czasem reakcji, Zamawiający poprosi o złożenie ofert dodatkowych.

 

10) Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać elektronicznie (zgodnie z wytycznymi pkt 12) na adres poczty internetowej: administracja@myslenice.sr.gov.pl lub w wersji papierowej do dnia 22.09.2017 r.  do godz. 1400 w Oddziale Administracyjnym Sadu Rejonowego w Myślenicach, ul. Piłsudskiego 7 pok.18 lub 45.

 

11) Załączniki do niniejszego ogłoszenia:

- załącznik nr 1: formularz ofertowy

- załącznik nr 2: wzór umowy wraz z załącznikami

 

12) Opis sposobu przygotowania oferty:

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, przy czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji oferty. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, na zał. nr 1, tj. formularzu ofertowym, podpisanym przez osoby umocowane, zeskanowanym i przesłanym w formie elektronicznej (e-mail jak w pkt 10)  do wyznaczonego terminu.

Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy winno być dołączone do oferty w formie skanu, a oryginał lub notarialnie uwierzytelniona kopia złożona wraz z pozostałymi dokumentami przed podpisaniem umowy, chyba że pełnomocnictwo zostało ujawnione w rejestrze właściwym dla Wykonawcy.

 

13) Informacje dodatkowe:

Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia nieistotnych zmian w treści umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Umowę należy podpisać w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 

14) Informacje o środkach odwoławczych:

Nie przysługują środki odwoławcze określone w ustawie Prawo zamówień publicznych.

 

15) Upublicznienie informacji zawartych w ofertach, a nie zastrzeżonych i właściwie nie zabezpieczonych (np. tajemnica przedsiębiorstwa), odbędzie się na ryzyko Wykonawcy.

 

16) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn oraz zawarcia umowy z kolejnym Wykonawcą w przypadku uchylania się od podpisania umowy przez Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

 

 

 

 

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. załącznik nr 1 - formularz ofertowy 27.62 Kb
2. załącznik nr 2 - wzór umowy 2017/2018Plik DOC 80.50 Kb
Autor: Dawid Raczek
Data: 2017-09-20 14:00:26
Udostępnił: Paweł Tomaszewski
Data: 2017-09-20 14:02:35
Modyfikował(a): Paweł Tomaszewski
Data: 2017-09-20 14:04:19

Rejestr zmian

Oglądano 279 razy


SZUKAJ NA STRONIE
AKTUALNOŚCI
NEWSLETTER
Jeśli chcieliby Państwo otrzymywać najnowsze informację zawrte w BIP Proszę zapisać się do Newslettera
zapisz
wypisz
MAPA SERWISU
POLITYKA PRYWATNOŚCI
E-WOKANDA
KONTAKT Z ADMINISTRATOREM