Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Myślenicach


Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Postępowanie nr Adm. M-26-17)17

 

Ogłoszenie  z dnia 03.10.2017 r.

                o postępowaniu na   „Dostawę i montaż regałów dla Sądu  Rejonowego

                                                             w Myślenicach”,

 

 

I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Postępowanie nr Adm. M-26-17)17 prowadzone jest zgodnie z obowiązującym w Sądzie Rejonowym w Myślenicach „Regulaminem  udzielania zamówień publicznych, w tym zamówień na usługi społeczne, o wartości nieprzekraczającej  równowartości kwoty  30 000 EURO przez Sąd Rejonowy w Myślenicach” w trybie procedury otwartej poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO.

 

II. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

1.    Sąd Rejonowy w Myślenicach, 32-400 Myślenice, ul. Piłsudskiego 7

2.    tel. (12) 37 35 120, fax (12) 27 206 15

3.    Str. int. http:/www.myslenice.sr.gov.pl

4.    email: administracja@myslenice.sr.gov.pl

 

III. KONTAKT ORAZ WARUNKI POROZUMIEWANIA.

 Osobami  uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są :

    Bogusława Skoczylas tel.(12) 37 35 130, e-mail skoczylas@myslenice.sr.gov.pl

    Kontakt jest możliwy w dni robocze w godz. 8:00-15:00

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

 

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż regałów przesuwnych i stacjonarnego w pomieszczeniu znajdującym się  przy ul. Słowackiego 21 w Myślenicach, a będącym w dyspozycji Sądu Rejonowego w Myślenicach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

2.W ramach zaproponowanej ceny Wykonawca uwzględnia wszystkie koszty związane z wykonaniem  usługi (dostawa regałów, montaż regałów, szyn itp.)

3. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie kryteriów określonych w pkt VIII.

 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania w terminie wskazanym w najkorzystniejszej ofercie.

 

VI.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ INNE WYMAGANIA.

Warunkiem udziału jest posiadanie przez Wykonawcę doświadczenia w realizacji zamówień  o podobnym charakterze. Zamawiający oceni spełnienie w/w warunku na podstawie oświadczenia, o którym mowa w pkt VIIa.

 

VII.    WYKAZ ŻĄDANYCH DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ.

a) formularz ofertowy zawierający wszelkie wymagane przez Zamawiającego oświadczenia (zgodnie z zał. nr 2),

b) pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów potwierdzających oświadczenie o spełnianiu warunków i braku podstaw do wykluczenia  (np. ZUS, US, KRK). W/w dokumenty Wykonawca może  przedstawić Zamawiającemu przy podpisaniu umowy.

 

VIII. KRYTERIA WYBORU OFERTY I ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY.

 

a) cena 70 %

Ocena dokonana będzie wg wzoru:

„mniej lepiej”: oferta min./oferta badana x 100 x 70 %

 

 

b) termin realizacji  zamówienia  ( w przedziale 2 – 5 tygodni) – 30%

Ocena dokonana będzie wg wzoru:

„mniej lepiej”: oferta badana/oferta max x 100 x 30 %

 

UWAGA:  w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę terminu  krótszego  niż 2 tygodnie Zamawiający ofertę odrzuci, a w przypadku zaoferowania terminu wykonania dłuższego niż 5 tygodni, Zamawiający do obliczeń przyjmie 5 tygodni.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów, czyli sumę a + b.

 

 

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Oferty należy składać elektronicznie (zgodnie z wytycznymi pkt X) na adres poczty internetowej: administracja@myslenice.sr.gov.pl  lub w siedzibie Zamawiającego: Sąd Rejonowy w Myślenicach ul. Piłsudskiego 7 -  pok. 45, do dnia 11.10.2017 r. do godz.10:00.

 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, przy czym Zamawiający zastrzega  sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji oferty lub unieważnienia postępowania.

2. Oferta winna być sporządzona w języku polskim , na zał. nr 2, tj. formularzu ofertowym, podpisanym przez osoby umocowane, zeskanowanym i przesłanym w formie elektronicznej (e-mail) do wyznaczonego terminu. Dopuszczalna jest  również forma pisemna przesłana pocztą lub fax-em do wyznaczonego terminu.

3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy winno być dołączone do oferty w formie oryginału lub notarialnie uwierzytelnionej kopii, chyba  że pełnomocnictwo zostało ujawnione w rejestrze właściwym dla Wykonawcy

 

XI. INFORMACJA O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH

Nie przysługują środki odwoławcze określone w ustawie Prawo zamówień publicznych.

 

XII. Upublicznienie informacji zawartych w ofertach, a nie zastrzeżonych i właściwie nie zabezpieczonych (np. tajemnica przedsiębiorstwa), odbędzie się na ryzyko Wykonawcy.

 

 

 

Załączniki :

1)       opis przedmiotu zamówienia

2)       formularz ofertowy

3)       projekt umowy

 

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. ogłoszenie o postępowaniu na dostawę regałówPlik DOC 70.50 Kb
2. zał. 3 do umowy Protokół zdawczo-odbiorczy wzórPlik DOC 28.00 Kb
3. zał. nr 1 -opis przedmiotu zamówienia 18.70 Kb
4. zał. nr 2 - formularz ofertowy 28.77 Kb
5. zał. nr 3 - wzór umowyPlik DOC 77.00 Kb
Autor: Paweł Tomaszewski
Data: 2017-10-05 11:24:45
Udostępnił: Paweł Tomaszewski
Data: 2017-10-05 11:25:06
Modyfikował(a): Paweł Tomaszewski
Data: 2017-10-05 11:25:25

Rejestr zmian

Oglądano 345 razy


SZUKAJ NA STRONIE
AKTUALNOŚCI
NEWSLETTER
Jeśli chcieliby Państwo otrzymywać najnowsze informację zawrte w BIP Proszę zapisać się do Newslettera
zapisz
wypisz
MAPA SERWISU
POLITYKA PRYWATNOŚCI
E-WOKANDA
KONTAKT Z ADMINISTRATOREM