Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Myślenicach


Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
OGŁOSZENIE z dnia 20.10.2017 r.

               Adm. M-041-55)17

 

OGŁOSZENIE z dnia 20.10.2017 r.

 

o postępowaniu o udzielenie zamówienia w procedurze poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 € w trybie procedury otwartej na: odnowienie licencji na Oprogramowanie i usługę wsparcia gwarancyjnego dla urządzeń FORTINET dla Sądu Rejonowego w Myślenicach.

 

1) Zamawiający:

Sąd Rejonowy w Myślenicach, ul. Piłsudskiego 7, 32-400 Myślenice

tel./faks: (12) 37 35 120/ 27 206 15

strona internetowa: www.myslenice.sr.gov.pl

e-mail: administracja@myslenice.sr.gov.pl

NIP: 681-14-39-052

REGON: 000322809

 

2) Opis przedmiotu zamówienia:

Odnowienie licencji na Oprogramowanie i usługa wsparcia gwarancyjnego dla urządzeń FORTINET dla Sądu Rejonowego w Myślenicach, zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia zawartym we wzorze umowy wraz z załącznikami.

 

3) Termin wykonania zamówienia:

Umowa jest realizowana przez okres 12 miesięcy począwszy od dnia 03 listopada 2017r. W dniu 03 listopada 2017r. musi obowiązywać odnowienie licencji na Oprogramowanie.

 

4) Dane osoby do kontaktu:

Paweł Tomaszewski tel. 12 37 35 135

Kontakt możliwy w dni robocze w godzinach 8.30-15.30

email: tomaszewski@myslenice.sr.gov.pl

 

5) Zamawiający informuje, że do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

 

6) Warunki udziału i sposób oceny spełnienia tych warunków przez Wykonawcę:

Warunkiem udziału jest posiadanie przez Wykonawcę doświadczenia w realizacji zamówień o podobnym charakterze oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania. Zamawiający oceni spełnienie w/w warunków na podstawie oświadczenia, o którym mowa w punkcie 7a) oraz dokumentów wymaganych w pkt. 8.

 

7) Wykaz żądanych przez Zamawiającego dokumentów na dzień składania ofert:

a) formularz ofertowy zawierający wszelkie wymagane przez Zamawiającego oświadczenia (zgodnie z załącznikiem nr 1),

b) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).

c) wypełniony i podpisany załącznik nr 3 do ogłoszenia („opis przedmiotu zamówienia”)

 

8) Wykaz żądanych przez Zamawiającego dokumentów, jakie Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie zobowiązany złożyć przed podpisaniem umowy:

a) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż na dzień 1.08.2017 r.,

b) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż na dzień 1.08.2017 r.,

c) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga kryterium):

a) kryterium ceny – 90 %

Ocena dokonana będzie wg wzoru:

„mniej lepiej”:  oferta min./oferta badana x 100 x 90%

b) czas naprawy urządzenia i czas dostarczenia urządzenia zastępczego o parametrach co najmniej urządzenia uszkodzonego (§3 ust. 4 i 5 wzoru umowy) – 10% (w przedziale od 24 godz. do 48 godz.)

Ocena dokonana będzie wg wzoru:

„mniej lepiej”:  oferta min./oferta badana x 100 x 10%

Uwaga: W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę czasu naprawy krótszego niż 24 godziny Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 24 godziny, natomiast w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę czasu naprawy dłuższego niż 48 godzin Zamawiający ofertę odrzuci.

 

Oferta z najwyższą liczbą punktów uznana będzie za najkorzystniejszą:        

O = C + D gdzie:

         O – łączna punktacja oferty

         C – punkty za cenę oferty

         D – punkty za gwarancję

 

Uwaga: w przypadku złożenia przez Wykonawców ofert z taką samą ceną i innymi ocenianymi parametrami, Zamawiający poprosi o złożenie ofert dodatkowych.

 

10) Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać elektronicznie (zgodnie z wytycznymi pkt 12) na adres poczty internetowej: administracja@myslenice.sr.gov.pl lub w siedzibie Zamawiającego: Sąd Rejonowy w Myślenicach, ul. Piłsudskiego 7, pok. 45, do dnia 24.10.2017r. do godz. 1200.

 

11) Załączniki do niniejszego ogłoszenia:

- załącznik nr 1: formularz ofertowy,

- załącznik nr 2: wzór umowy wraz z załącznikami

- załącznik nr 3: opis przedmiotu zamówienia

 

12) Opis sposobu przygotowania oferty:

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, przy czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji oferty. Oferta ma być sporządzona w języku polskim, na zał. nr 1, tj. formularzu ofertowym, podpisanym przez osoby umocowane, zeskanowanym i przesłanym w formie elektronicznej (e-mail jak w pkt 10) do wyznaczonego terminu. Dopuszczalna jest również forma pisemna przesłana pocztą lub faksem do wyznaczonego terminu.

Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy winno być dołączone do oferty w formie skanu, a oryginał lub notarialnie uwierzytelniona kopia złożona wraz z pozostałymi dokumentami przed podpisaniem umowy, chyba że pełnomocnictwo zostało ujawnione w rejestrze właściwym dla Wykonawcy.

 

13) Informacje dodatkowe:

Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia nieistotnych zmian w treści umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Umowę należy podpisać w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 

14) Informacje o środkach odwoławczych:

Nie przysługują środki odwoławcze określone w ustawie Prawo zamówień publicznych.

 

15) Upublicznienie informacji zawartych w ofertach, a nie zastrzeżonych i właściwie nie zabezpieczonych (np. tajemnica przedsiębiorstwa), odbędzie się na ryzyko Wykonawcy.

 

16) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn oraz zawarcia umowy z kolejnym Wykonawcą w przypadku uchylania się od podpisania umowy przez Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. zal nr 1 - formularz ofertowy 22.72 Kb
2. zal nr 2 - wzór umowy 33.74 Kb
3. zal nr 3 - opis przedmiotu zamówienia 30.41 Kb
Autor: Paweł Tomaszewski
Data: 2017-10-20 13:11:06
Udostępnił: Paweł Tomaszewski
Data: 2017-10-20 13:11:18

Rejestr zmian

Oglądano 262 razy


SZUKAJ NA STRONIE
AKTUALNOŚCI
NEWSLETTER
Jeśli chcieliby Państwo otrzymywać najnowsze informację zawrte w BIP Proszę zapisać się do Newslettera
zapisz
wypisz
MAPA SERWISU
POLITYKA PRYWATNOŚCI
E-WOKANDA
KONTAKT Z ADMINISTRATOREM