Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Myślenicach


Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
OGŁOSZENIE z 06.11.2017 r.

Adm. M-26-18)17

 

 

OGŁOSZENIE  z 06.11.2017 r.

o zamówieniu na ”Kompleksową dostawę (sprzedaż) gazu ziemnego wysokometanowego(grupy E) dla Sądu Rejonowego w Myślenicach”.

 

I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Postępowanie nr Adm.M-26-18)17 prowadzone jest zgodnie z obowiązującym w Sądzie Rejonowym w Myślenicach „Regulaminem  udzielania zamówień publicznych, w tym zamówień na usługi społeczne, o wartości nieprzekraczającej  równowartości kwoty  30 000 EURO przez Sąd Rejonowy w Myślenicach” w trybie procedury otwartej poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO.

 

II. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

1.    Sąd Rejonowy w Myślenicach, 32-400 Myślenice, ul. Piłsudskiego 7

2.    tel. (12) 37 35 120, fax (12) 27 206 15

3.    Str. int. http:/www.myslenice.sr.gov.pl

4.    email: administracja@myslenice.sr.gov.pl

 

III. KONTAKT ORAZ WARUNKI POROZUMIEWANIA.

 Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest :

 Bogusława Skoczylas tel.(12) 37 35 130,  e-mail administracja@myslenice.sr.gov.pl

    Kontakt jest możliwy w dni robocze w godz. 8:00-15:00

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej) gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla Sądu Rejonowego w Myślenicach, ul. Piłsudskiego 7, 32 – 400 Myślenice. Dostarczanie gazu odbywać się będzie na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży oraz postanowienia umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji gazu (umowa kompleksowa) i będzie wykonywana na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2017.220 j.t. ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2017.459j.t. ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie w/w aktów prawnych. Gaz powinien być dostarczony do punktu zdawczo – odbiorczego, którym jest zespół urządzeń gazowych służących do przyłączenia sieci wewnętrznej, będącą własnością Zamawiającego z siecią gazową operatora systemu. Zespół urządzeń gazowych składa się z gazomierza. Charakterystyka punktu odbioru paliwa gazowego: 2 kotły gazowe c.o. każdy o mocy 170 kW; Grupa taryfowa: W-5;Moc umowna: 219 kWh/h; Nr gazomierza: 5408779; Prognozowane zużycie gazu ziemnego: 900 000 kWh; Układ pomiarowy składa się z gazomierza G25, rejestratora szczytów godzinowych z przekazem telemetrycznym - stanowiący własność Operatora. Zamawiający oświadcza, iż prognozowane zużycie gazu ziemnego jest oszacowane na 24 miesięcy, od II-2018 r. do I- 2020 r. Prognozowane zużycie gazu ziemnego ma jedynie charakter orientacyjny - zostało sporządzone na podstawie danych historycznych z poprzednich lat. Prognoza służy wyłącznie do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości paliwa gazowego. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy paliw gazowych, zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) w zakresie świadczenia i korzystania z usług dystrybucji paliwa gazowego, na podstawie odrębnie udzielonego pełnomocnictwa. Wykonawca musi posiadać aktualną koncesję na obrót paliwami gazowymi oraz umowę z siecią dystrybucyjną o świadczenie usług dystrybucji (lub koncesję w tym przedmiocie, jeżeli jest właścicielem sieci dystrybucyjnej), ważną w okresie dostawy (sprzedaży) gazu ziemnego dla Zamawiającego. Własność paliwa gazowego przechodzi na Zamawiającego po dokonaniu pomiaru na wyjściu z gazomierza. Przewidywany termin rozpoczęcia kompleksowej dostawy (sprzedaży) gazu ziemnego: od 1.02.2018 r. do 31.01.2020 r., nie wcześniej jednak niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy paliw gazowych.

Dostarczany gaz zostanie przeznaczony na cele opałowe.

Zamawiający nie korzysta ze zwolnienia z podatku akcyzowego.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Pod uwagę będą brane wyłącznie oferty obejmujące całość zamówienia.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4. Wraz z ofertą Wykonawca powinien przedłożyć  projekt umowy na wykonanie przedmiotowego zamówienia publicznego. Projekt powinien uwzględniać uwarunkowania wynikające  z niniejszego ogłoszenia.

 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.02.2018r. do 31.01.2020r.

 

VI.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ INNE WYMAGANIA.

Warunkiem udziału jest posiadanie przez Wykonawcę doświadczenia w realizacji zamówień  o podobnym charakterze. Zamawiający oceni spełnienie w/w warunku na podstawie oświadczenia, o którym mowa w pkt VIIa.

 

VII.    WYKAZ ŻĄDANYCH DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ.

a) formularz ofertowy zawierający wszelkie wymagane przez Zamawiającego oświadczenia (zgodnie z zał. nr 2),

b) pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

c) aktualna koncesja na obrót paliwami gazowymi

d) umowa z siecią dystrybucyjna o świadczenie usług dystrybucji(lub koncesja w tym przedmiocie, jeżeli Wykonawca jest właścicielem  sieci dystrybucyjnej).

e) projekt umowy

Dokumenty wskazane w ppkt c i d  musza być ważne w okresie dostawy(sprzedaży) gazu ziemnego dla Zamawiającego.

 

VIII. KRYTERIA WYBORU OFERTY I ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY.

kryterium ceny – 100 %

Ocena dokonana będzie wg wzoru:

„mniej lepiej”: oferta min./oferta badana x 100 x 100 %

 

Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków oraz ewentualnych upustów i rabatów. Cena podana w  formularzu ofertowym powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

 

Cena brutto oferty w formularzu cenowym ma być skalkulowana w oparciu o podawane przez Zamawiającego szacunkowe zapotrzebowanie na gaz, ceny jednostkowe netto poszczególnych składników dla dostawy gazu i usług dystrybucyjnych oraz stawkę podatku VAT. Ceny jednostkowe netto podawane w formularzu cenowym stanowić będą podstawę rozliczeń z Wykonawcą po zawarciu umowy.

Obliczenie ceny brutto oferty służy do porównania złożonych ofert. Ostateczna wysokość wynagrodzenia wynikać będzie z rzeczywistego zużycia (według wskazań licznika) i cen jednostkowych podanych w formularzu cenowym.

Cenę brutto oferty w formularzu oferty i określoną tam kwotowo wysokość podatku VAT oraz wszystkie kwotowo określone w formularzu cenowym wartości netto oraz brutto w złotych należy podać w walucie polskiej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.

Zmiana ceny z oferty w trakcie wykonywania umowy może nastąpić jedynie w przypadku: 1/ ustawowej zmiany stawek podatku VAT lub podatku akcyzowego, 2/ zmiany obowiązującej taryfy stawek cen stosowanych do rozliczeń z odbiorcami zatwierdzonych ostateczną decyzją przez właściwy organ administracji publicznej. 

 

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Oferty należy składać elektronicznie (zgodnie z wytycznymi pkt X) na adres poczty internetowej: administracja@myslenice.sr.gov.pl  lub w siedzibie Zamawiającego: Sąd Rejonowy w Myślenicach ul. Piłsudskiego 7 -  pok. 45, do dnia 17.11.2017 r. do godz.10:00.

 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, przy czym Zamawiający zastrzega  sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji oferty.

2. Oferta winna być sporządzona w języku polskim , na zał. nr 1, tj. formularzu ofertowym, podpisanym przez osoby umocowane, zeskanowanym i przesłanym w formie elektronicznej (e-mail) do wyznaczonego terminu. Dopuszczalna jest  również forma pisemna przesłana pocztą lub fax-em do wyznaczonego terminu.

3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy winno być dołączone do oferty w formie oryginału lub notarialnie uwierzytelnionej kopii, chyba  że pełnomocnictwo zostało ujawnione w rejestrze właściwym dla Wykonawcy

4. Wykonawca składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania  ofertą rozpocznie się  z upływem terminu do złożenie oferty, tj. z dniem 17 listopada 2017r.

5. Oferty nie spełniające wymagań opisanych w niniejszym ogłoszeniu nie będą podlegały ocenie przez Zamawiającego.

6. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku złożenia ofert z jednakową cena ofertową brutto.

 

XI. INFORMACJA O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH

Nie przysługują środki odwoławcze określone w ustawie Prawo zamówień publicznych.

 

XII. Upublicznienie informacji zawartych w ofertach, a nie zastrzeżonych i właściwie nie zabezpieczonych (np. tajemnica przedsiębiorstwa), odbędzie się na ryzyko Wykonawcy.

 

XIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn oraz zawarcia umowy z kolejnym Wykonawcą w przypadku uchylania się od podpisania umowy przez Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

 

 

Załączniki :

1 – formularz ofertowy

 

 

Zatwierdzam: p.o.  Dyrektor Sądu Rejonowego w Myślenicach 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Załącznik nr 1 29.65 Kb
2. zał. do postępowania Adm.M-26-18)17 planowane ilości zużycia paliwa gazowego 12.61 Kb
Autor: Paweł Tomaszewski
Data: 2017-11-06 15:49:04
Udostępnił: Paweł Tomaszewski
Data: 2017-11-06 15:49:25

Rejestr zmian

Oglądano 368 razy


SZUKAJ NA STRONIE
AKTUALNOŚCI
NEWSLETTER
Jeśli chcieliby Państwo otrzymywać najnowsze informację zawrte w BIP Proszę zapisać się do Newslettera
zapisz
wypisz
MAPA SERWISU
POLITYKA PRYWATNOŚCI
E-WOKANDA
KONTAKT Z ADMINISTRATOREM