Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Myślenicach


Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Postępowanie przetargowe ZP 1/13
Treść ARCHIWALNA !

Myślenice: Uaługi sprzątania pomieszczeń Sądu Rejonowego w Myślenicach oraz Zamiejscowego Wydziału w Dobczycach
Numer ogłoszenia: 102009 - 2013; data zamieszczenia: 06.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Myślenicach , ul. marszałka Józefa Piłsudskiego 7, 32-400 Myślenice, woj. małopolskie, tel. 12 3735176, faks 12 3735168.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.myslenice.sr.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Uaługi sprzątania pomieszczeń Sądu Rejonowego w Myślenicach oraz Zamiejscowego Wydziału w Dobczycach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I. Opis budynków : Sąd Rejonowy w Myślenicach ul. Piłsudskiego 7 : 1. Pomieszczenia biurowe 1.662 m2 2. Sanitariaty 104 m2 3. Pomieszczenia socjalne i gospodarcze - 4. Korytarze, klatki schodowe 349 m2 5. Powierzchnia archiwum 238 m2 6. Powierzchnia okien z ramami 380 m2 (większość okien skrzynkowych + okna dachowe) Zamiejscowy Wydział w Dobczycach ul. Rynek 22a :                            1. Pomieszczenia biurowe 119 m2 2. Sanitariaty 7 m2 3. Pomieszczenia socjalne i gospodarcze 20 m2 4. Korytarze, klatki schodowe 56 m2 5. Powierzchnia archiwum 107 m2 6. Powierzchnia okien z ramami 39 m2 (okna PCV + okna dachowe) II. Zakres sprzątania obejmuje : 1. prace codzienne (od poniedziałku do piątku) wykonywane od godziny 15.00 - kompleksowe sprzątanie wszystkich pomieszczeń w budynkach Sądu: a) odkurzanie wykładzin podłogowych; b) zamiatanie i mycie na mokro podłóg i posadzek środkami czystości przeznaczonymi do danego rodzaju powierzchni; c) opróżnianie koszy na śmieci, wymiana worków, zapewnienie opróżnienia kontenera na śmieci oraz utrzymanie porządku w zabudowie na kontener; d) opróżnianie niszczarek; e) odkurzanie i polerowanie mebli biurowych; f) odkurzanie i przecieranie parapetów; g) usuwanie pajęczyn; h) gruntowne mycie sanitariatów i urządzeń sanitarnych wraz z dezynfekcją oraz czyszczeniem płytek naściennych i podłogowych w pomieszczeniach WC; i) podlewanie roślin doniczkowych; j) bieżące uzupełnianie środków czystości w pomieszczeniach WC i pomieszczeniach socjalnych (papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło, płyn do naczyń, odświeżacze powietrza do WC, worki na śmieci itp.); k) sprzątanie pomieszczeń archiwum ( tzn. mechaniczne i ręczne odkurzanie regałów i ksiąg, opróżnianie i czyszczenie koszy na śmieci, mycie i czyszczenie powierzchni podłogowych); l) sprzątanie pomieszczenia Kasy w godzinach otwarcia Kasy pod nadzorem kasjera; m) mycie i odkurzanie krzeseł, foteli i kanap tapicerowanych; n) usuwanie kurzu na monitorach komputerowych, stacjach roboczych (tyko środkami do tego przeznaczonymi), drukarkach, telefonach, kserokopiarkach i innych urządzeniach biurowych; o) mycie i polerowanie szklanych elementów pomieszczeń (ścianek szklanych, okienek, luster, itp.); p) doczyszczanie starych zabrudzeń. 2. prace okresowe - 1 raz w tygodniu:: a) mycie stolarki drzwiowej, b) mycie i czyszczenie lamp oświetleniowych, kaloryferów, paneli grzewczych, kratek wentylacyjnych, opraw; c) mycie, polerowanie, odkurzanie elementów PCV, metalowych, drewnianych i innych elementów dekoracyjnych znajdujących się na korytarzach, w pomieszczeniach, na salach rozpraw. 3. prace okresowe - 3 razy w okresie trwania umowy, w terminach na zlecenie Zamawiającego: a) mycie okien. 4. prace na doraźne zgłoszenia oraz w razie awarii, nieprzewidzianych zdarzeń, remontów. III. Sposób wykonania prac : 1. Wykonawca zobowiązany jest do używania własnego profesjonalnego sprzętu do wykonywania ww. usług sprzątania. 2. Wykonawca zapewnia środki czystości i preparaty chemiczne służące do utrzymania czystości, konserwacji oraz artykuły takie jak papier toaletowy, worki jednorazowe na śmieci, mydło w płynie lub pianka w płynie do dozowników, odświeżacze powietrza, płyn do mycia naczyń, ręczniki papierowe; 3. Usługi sprzątania będą świadczone pod nadzorem co najmniej 1 pracownika własnego Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za organizowanie i kierowanie zespołem Pracowników, przy czym pracownicy Wykonawcy zobowiązani będą do przestrzegania zasad organizacyjnych ustalonych przez Zamawiającego. 4. Wykonawca zobowiązany jest do bieżących szkoleń personelu sprzątającego w zakresie BHP, PPOŻ, obsługi sprzętu i stosowania środków chemicznych. 5. Za całość prac pod względem przepisów BHP, PPOŻ , badań lekarskich, odzieży roboczej oraz wyposażenia pracowników Wykonawcy w środki czystości odpowiada Wykonawca. 6. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dziennej ewidencji, która będzie zawierała m.in.: imiona i nazwiska oraz podpisy osób wykonujących czynności, zakres wykonanych prac, datę wykonanych prac, zatwierdzenie wykonanych prac przez pracownika Wykonawcy, o którym mowa w pkt.3. Ewidencja będzie udostępniana do wglądu na żądanie Zamawiającego..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·         Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego, dotyczących usług sprzątania pomieszczeń, budynków w przypadku pozyskania czy adaptacji nowych pomieszczeń dla Sądu.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.00.00-9, 90.91.12.00-8, 90.91.92.00-4, 90.91.13.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia (załącznik nr 2) oraz zobowiązania innych podmiotów (jeżeli dotyczy). Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w pkt VI niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił na dzień składania ofert.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie: -złożonego wraz z ofertą oświadczenia (załącznik nr 2) oraz zobowiązania innych podmiotów (jeżeli dotyczy), -wykazania, że w okresie ostatnich trzech przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, Wykonawca zrealizował co najmniej 3 usługi trwające przez co najmniej 12 miesięcy u jednego Zamawiającego polegające na sprzątaniu pomieszczeń, budynku o powierzchni min. 1 000 m2. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w pkt VI niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił na dzień składania ofert.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia (załącznik nr 2) oraz zobowiązania innych podmiotów (jeżeli dotyczy). Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w pkt VI niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił na dzień składania ofert.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia (załącznik nr 2) oraz zobowiązania innych podmiotów (jeżeli dotyczy). Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w pkt VI niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił na dzień składania ofert.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie: -złożonego wraz z ofertą oświadczenia (załącznik nr 2) oraz zobowiązania innych podmiotów (jeżeli dotyczy) ; -wykazania, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia co najmniej 100 000,00 zł. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w pkt VI niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił na dzień składania ofert.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków - pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia 2. Pełnomocnictwo - Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza dołączone do oferty

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zmiana umowy może być dokonana przez strony jedynie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 2.Zmiany mogą być dokonywane jedynie w sposób zgodny z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (art. 144) i mogą być wprowadzane w przypadkach niżej opisanych: 1)Konieczności dostosowania niniejszej umowy do wymogów wynikających dla zarządcy obiektu z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r, poz. 391 z późn. zmian); 2)Likwidacji Wydziału Zamiejscowego w Dobczycach; 3)Zmiany podatku VAT; 4)Konieczności dostosowania regulacji wewnętrznych Zamawiającego do obowiązujących procedur wynikających z obowiązujących przepisów prawa ( np. dostosowanie do systemu zakupów centralnych); 5)Zaistnienia okoliczności (technicznych, gospodarczych, itp.), których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 6)Wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia; 3.Okoliczności wymienione w ust.2 pkt 1 do 6 mogą powodować zmianę umowy co do zakresu świadczonych usług, skrócenia terminu obwiązywania umowy, zmiany wynagrodzenia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.myslenice.sr.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sąd Rejonowy w Myślenicach ul. Piłsudskiego 7 32-400 Myślenice, Oddział Administracyjny pok.19 (parter).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.06.2013 godzina 09:00, miejsce: Sąd Rejonowy w Myślenicach ul. Piłsudskiego 7                       32-400 Myślenice,  Oddział Administracyjny pok.19 (parter).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Plik PDF 589.74 Kb
2. ogłoszeniePlik PDF 130.15 Kb
3. załącznik 1 Plik PDF 152.69 Kb
4. załącznik 2Plik DOC 33.00 Kb
5. załącznik 3Plik DOC 32.50 Kb
6. załącznik 4Plik DOC 52.00 Kb
7. załącznik 5Plik DOC 74.00 Kb
8. siwzPlik PDF 9.06 MB
9. Odpowiedzi na zapytanie z dnia 07.06.2013r. do postępowania ZP-1/13Plik PDF 804.98 Kb
10. Odpowiedzi na zapytanie z dnia 11.06.2013r. do postępowania ZP-1/13Plik PDF 1.55 MB
Autor: Paweł Tomaszewski
Data: 2013-06-06 14:31:58
Udostępnił: Paweł Tomaszewski
Data: 2013-06-06 14:32:41

Rejestr zmian


SZUKAJ NA STRONIE
AKTUALNOŚCI
NEWSLETTER
Jeśli chcieliby Państwo otrzymywać najnowsze informację zawrte w BIP Proszę zapisać się do Newslettera
zapisz
wypisz
MAPA SERWISU
POLITYKA PRYWATNOŚCI
E-WOKANDA
KONTAKT Z ADMINISTRATOREM