Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Myślenicach


Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Postępowanie ZP 2/13
Treść ARCHIWALNA !

 Myślenice: Wykonanie remontu attyk elewacji południowo-wschodniej i zachodniej budynku Sądu Rejonowego w Myślenicach, wymiany zewnętrznej stolarki drzwiowej do budynku oraz remontu łazienek i pomieszczenia socjalnego

Numer ogłoszenia: 312092 - 2013; data zamieszczenia: 02.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Myślenicach , ul. marszałka Józefa Piłsudskiego 7, 32-400 Myślenice, woj. małopolskie, tel. 12 3735176, faks 12 3735168.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontu attyk elewacji południowo-wschodniej i zachodniej budynku Sądu Rejonowego w Myślenicach, wymiany zewnętrznej stolarki drzwiowej do budynku oraz remontu łazienek i pomieszczenia socjalnego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu attyk elewacji południowo- wschodniej i zachodniej budynku Sądu Rejonowego w Myślenicach przy ul. Piłsudskiego 7, wykonanie wymiany zewnętrznej stolarki drzwiowej do budynku Sądu, jak również wykonanie remontu łazienek oraz pomieszczenia socjalnego w zakresie wymiany fliz, malowania, wymiany osprzętu orz drzwi wewnętrznych. A/ Zakres prac remontowych attyk elewacji południowo - wschodniej i zachodniej budynku Przedmiotem prac remontowych uzgodnionych z konserwatorem zabytków przy elewacjach budynku Sądu Rejonowego w Myślenicach objęte są attyki ryzalitów z detalem architektonicznym - elementy kamienne i tynkowe oraz fragmenty wątków ceglanych. Ze względu na postępujący proces zniszczeń detalu architektonicznego w górnych partiach elewacji konieczne jest wykonanie działań konserwatorskich -  interwencyjnych. Równocześnie należy wprowadzić dodatkowe zabezpieczenia tych elementów - obróbki blacharskie oraz prawidłowy odpływ wody deszczowej. Planowany zakres prac zgodnie z dokumentacją projektową obejmuje: - ułożenie rusztowań zewnętrznych - rozebranie części wątków ceglanych - uzupełnienie brakujących fragmentów wątków ceglanych - naprawy wątku ceglanego poprzez usunięcie spękanego spoinowania, odgrzybienie i odsolenie, wymiana elementów muru lub uzupełnienie fragmentów, impregnację - wykonanie spoinowania wątku ceglanego - odbicie zniszczonych tynków attyk - uzupełnienie ubytków metodami sztukatorskimi - gruntowanie i malowanie tynków farbą silikatową - oczyszczenie i uzupełnienie ubytków materiału kamiennego oraz spoinowania, podklejenie ewentualnych pęknięć żywicą epoksydową lub poliestrową, hydrofobizacja - wykonanie spadków pod obróbki blacharskie - wykonanie ofasowań na detalach architektonicznych zgodnie z projektem - częściowe wykonanie nowej instalacji odgromowej - miejsca uszkodzenia podczas remontu attyk - uporządkowania okablowania prowadzonego z dachu B/ Zakres prac wymiany zewnętrznej stolarki drzwiowej do budynku - demontaż futryn i skrzydeł, wymontowanie krat - konserwacja metalowych krat - oczyszczenie, odrdzewienie, pomalowanie farbami w szarografitowym kolorze (jak obecnie) - rekonstrukcja stolarki z zachowaniem wymiarów, profili i charakterystycznych form przy zastosowaniu drewna dębowego - montaż krat i szyb w nowych elementach - zabezpieczenie powierzchni drewna lakierem półmatowym - montaż futryny i skrzydeł - uzupełnienie tynków, malowanie ościeży W rekonstruowanych drzwiach należy zastosować zawiasy odpowiednie dla ciężaru drzwi z drewna dębowego. Zawiasy winny zapewniać lekkie otwieranie. Do wyceny należy przyjąć zastosowanie samozamykacza odpowiedniego dla ciężaru drzwi, który pozwoli na wyregulowanie prędkości ich zamykania. C/ Zakres prac remontowych łazienki i pokoju socjalnego w budynku Sądu - usunięcie istniejących posadzek z płytek ceramicznych - wyrównanie podłoża za pomocą masy samopoziomującej oraz wykonanie odpowiednich spadków do kratek ściekowych, zagruntowanie posadzek - ułożenie płytek zgodnie z założeniami projektu - usunięcie istniejącej okładziny ściennej z płytek ceramicznych, w razie potrzeby z farby olejnej lub tapet - zaszpachlowanie ubytków tynków, zagruntowanie ścian - położenie okładzin ściennych z płytek gresowych i malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi ścian wewnętrznych i sufitów - wykonanie ścianki gipsowo kartonowej na rusztach metalowych - wykonanie nadproża do projektowanego pomieszczenia oraz założenie drzwi wewnętrznych - malowanie stolarki okiennej farbą olejną na zewnątrz i od wewnątrz - demontaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych - montaż drzwi wewnętrznych - wymiana kratek wentylacyjnych - wymiana ceramiki sanitarnej - wymiana armatury sanitarnej - montaż podgrzewacza ciepłej wody - demontaż i ponowny montaż grzejników - wykonanie zasilania dla płyty grzejnej - wykonanie rurarzu dla instalacji teleinformatycznej dla dwóch stanowisk - montaż osprzętu elektrycznego - osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł: wykucie bruzd dla belek stalowych, osadzenie belek i ich obmurowanie, uzupełnienie tynków, wykonanie gładzi gipsowych - mycie po robotach malarskich, wniesienie mebli.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.44.30.00-4, 45.41.00.00-4, 45.44.00.00-3, 45.40.00.00-1, 45.43.00.00-0, 45.42.00.00-7, 45.30.00.00-0.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: wadium: 5000zł
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) wymienionego w SIWZ
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie zamówień podobnych do przedmiotowego zamówienia, tj. wykonanie minimum 3 robót remontowych w obiektach zabytkowych o łącznej wartości minimum 150 000,00 zł.
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie minimum jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót posiadającą kwalifikacje zawodowe na poziomie osoby z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz jedną osobą która posiada uprawnienia do kierowania pracami konserwatorskimi, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych. Warunek ten będzie spełniony także w przypadku gdy jedna osoba posiada jednocześnie ww. uprawnienia. Zamawiający dokona również oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz weryfikacji wykazu i oświadczenia sporządzonego zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia, dlatego też musi wykazać, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, przy czym kwota ubezpieczenia powinna być nie mniejsza niż 150.000 zł., na potwierdzenie czego należy dołączyć do oferty aktualną kopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny opłacony dokument potwierdzający ubezpieczenie w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą spełnia/nie spełnia, w oparciu o aktualną kopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny opłacony dokument potwierdzający ubezpieczenie w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej . Zamawiający dokona także oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Poświadczenia dotyczące robót wskazanych w wykazie stanowiącym załącznik do SIWZ określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sr.myslenice.gov
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sąd Rejonowy w Myślenicach ul. Piłsudskiego 7 32-400 Myślenice, pok. nr 19 Parter Oddział Administracyjny.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.08.2013 godzina 09:00, miejsce: Sąd Rejonowy w Myślenicach ul. Piłsudskiego 7 32-400 Myślenice, pok. nr 19 - Parter, Oddział Administracyjny.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Specyfikacja SIWZPlik PDF 258.98 Kb
2. załącznik nr 2Plik DOC 16.50 Kb
3. załącznik nr 3Plik DOC 16.50 Kb
4. zalacznik nr 4Plik DOC 17.50 Kb
5. zalacznik nr 5Plik DOC 15.50 Kb
6. Zalacznik nr 6Plik DOC 19.00 Kb
7. Projekt drzwi, attyki_opisPlik PDF 937.99 Kb
8. Projekt łazienki_opisPlik PDF 413.98 Kb
9. Przedmiar robót_attykiPlik PDF 50.32 Kb
10. Przedmiar robót_drzwiPlik PDF 21.81 Kb
11. Przedmiar robót_łazienkiPlik PDF 93.37 Kb
12. Decyzja Nr 627_2013Plik PDF 48.52 Kb
13. Deyzja Nr 626_2013Plik PDF 129.35 Kb
14. Pozwolenie Konserwatora Nr 489_13Plik PDF 92.79 Kb
15. Pozwolenie Konserwatora Nr 492_13Plik PDF 88.56 Kb
16. STWiO_łazienki, drzwi, atyykiPlik PDF 196.97 Kb
17. rysunki-drzwi attykiPlik RAR 4.73 MB
18. rysunki łazienka- projektPlik RAR 29.57 MB
19. rysunki łazienka-inwentaryzacjaPlik RAR 18.17 MB
20. Ogólne warunki umowy (1).pdfPlik PDF 160.55 Kb
21. Zmiana ogłoszeniaPlik PDF 92.58 Kb
22. formularz ofertowyPlik DOC 27.50 Kb
Autor: Paweł Tomaszewski
Data: 2013-08-02 14:00:43
Udostępnił: Paweł Tomaszewski
Data: 2013-08-02 14:00:49
Modyfikował(a): Paweł Tomaszewski
Data: 2013-08-02 14:12:36

Rejestr zmian


SZUKAJ NA STRONIE
AKTUALNOŚCI
NEWSLETTER
Jeśli chcieliby Państwo otrzymywać najnowsze informację zawrte w BIP Proszę zapisać się do Newslettera
zapisz
wypisz
MAPA SERWISU
POLITYKA PRYWATNOŚCI
E-WOKANDA
KONTAKT Z ADMINISTRATOREM