Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Myślenicach


Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Ogłoszenie o zamówieniu ZP 6/13
Treść ARCHIWALNA !

  Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.myslenice.sr.gov.pl


Myślenice: Kompleksowa dostawa (sprzedaż) gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) dla Sądu Rejonowego w Myślenicach
Numer ogłoszenia: 417680 - 2013; data zamieszczenia: 15.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Myślenicach , ul. marszałka Józefa Piłsudskiego 7, 32-400 Myślenice, woj. małopolskie, tel. 12 3735176, faks 12 3735168.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa dostawa (sprzedaż) gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) dla Sądu Rejonowego w Myślenicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa, tj. sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji gazu ziemnego wysokometanowego ( grupy E) dla Sadu Rejonowego w Myślenicach ul. Piłsudskiego 7 na warunkach określonych w SIWZ. 2. Od Wykonawców oczekuje się starannego zapoznania z przedmiotem zamówienia zamieszczonym poniżej. Wykonawca może dokonać wizji lokalnej obiektu do którego ma być dostarczony gaz ziemny. 3.Oznaczenie według CPV: 09123000-7 gaz ziemny, CPV: 65200000-5 -przesył gazu ziemnego i podobne usługi 4. Dostarczony gaz ziemny powinien spełniać wymagania prawne i parametry techniczne zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j.- Dz.U. z 2012r. Nr 1059 z późn. zmian.) i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (t.j.- Dz.U. z 2012 r. Nr 1190 z późn. zmian.). 5. Dostawa gazu odbywać się będzie całodobowo do punktu odbioru Zamawiającego, znajdującego się w budynku Sądu Rejonowego w Myślenicach, ul. Piłsudskiego 7, położonego na działce o numerze ewidencyjnym 907, Myślenice, obręb 3 . 6.Dostarczony przez Wykonawcę gaz ziemny będzie przeznaczony do celów grzewczych. 7.Charakterystyka punktu odbioru paliwa gazowego: 2 kotły gazowe c.o. każdy o mocy 170 kW; Grupa taryfowa: W-5;Moc umowna: 20 m3/h; Nr gazomierza: 5408779;Prognozowane zużycie gazu ziemnego: 90 246 m3/ 24 m-cy;Układ pomiarowy składa się z gazomierza G25, rejestratora szczytów godzinowych z przekazem telemetrycznym - stanowiący własność Operatora Zamawiający oświadcza, iż prognozowane zużycie gazu ziemnego jest oszacowane na 24 miesięcy, od 01.01.2014r. do 31.12.2015r. 8. Prognozowane zużycie gazu ziemnego ma jedynie charakter orientacyjny- zostało sporządzone na podstawie danych historycznych z poprzednich lat. Prognoza służy wyłącznie do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości paliwa gazowego. 9.Rozliczenie zobowiązań wynikających z tytułu sprzedaży gazu ziemnego będzie się odbywało w okresach miesięcznych, wg wskazań licznika faktycznego zużycia gazu oraz cen i stawek opłat określonych szczegółowo w przeprowadzonym postępowaniu. 10.Zamawiający oświadcza, iż w chwili obecnej posiada umowę kompleksową dostarczania paliwa gazowego Nr 200/O/UH2/120/11 z PGNiG SA na czas nieokreślony, z możliwością jej rozwiązania za porozumieniem stron lub przez oświadczenie jednej ze stron złożone po dniu 30 września- ze skutkiem na koniec roku umownego następującego po roku umownym, w którym złożono oświadczenie o wypowiedzeniu umowy kompleksowej oraz w przypadku zmiany dotychczasowego Sprzedawcy, umowa z z odbiorcą końcowym ulega rozwiązaniu z końcem miesiąca gazowego następującego po miesiącu gazowym, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu zostało złożone Sprzedawcy, odbiorca może wskazać późniejszy termin rozwiązania umowy. 11.Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy paliw gazowych, zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) w zakresie świadczenia i korzystania z usług dystrybucji paliwa gazowego, na podstawie odrębnie udzielonego pełnomocnictwa. 12.Wykonawca musi posiadać aktualną koncesję na obrót paliwami gazowymi oraz umowę z siecią dystrybucyjną o świadczenie usług dystrybucji, ważną w okresie dostawy (sprzedaży) gazu ziemnego dla Zamawiającego. 13.Własność paliwa gazowego przechodzi na Zamawiającego po dokonaniu pomiaru na wyjściu z gazomierza. Przewidywany termin rozpoczęcia kompleksowej dostawy (sprzedaży) gazu ziemnego: od 1.01.2014r. do 31.12.2015r., nie wcześniej jednak niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy paliw gazowych..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.12.30.00-7, 65.20.00.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp , dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę: aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) gazem ziemnym, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; aktualnej podpisanej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego lub promesy takiej umowy - w przypadku Wykonawców którzy nie są właścicielami sieci dystrybucyjnej; aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji (sprzedaży) gazu ziemnego, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki- w przypadku Wykonawców, którzy są właścicielami sieci dystrybucyjnej. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w pkt VI niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie , iż w/w warunki Wykonawca spełnił na dzień składania ofert.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp , dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający odstępuje od szczegółowego opisu spełniania warunku. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w pkt VI niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie , iż w/w warunki Wykonawca spełnił na dzień składania ofert.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp , dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający odstępuje od szczegółowego opisu spełniania warunku. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w pkt VI niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie , iż w/w warunki Wykonawca spełnił na dzień składania ofert.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp , dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający odstępuje od szczegółowego opisu spełniania warunku. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w pkt VI niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie , iż w/w warunki Wykonawca spełnił na dzień składania ofert.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp , dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający odstępuje od szczegółowego opisu spełniania warunku. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w pkt VI niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie , iż w/w warunki Wykonawca spełnił na dzień składania ofert.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

  • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo - Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy może być dokonana przez strony jedynie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Zmiany mogą być dokonywane jedynie w sposób zgodny z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (art. 144) i mogą być wprowadzane w przypadkach niżej opisanych: 1) Zmiany przepisów prawa energetycznego lub innych obowiązujących w sprzedaży, obrocie i dystrybucji paliwa gazowego, mających zastosowanie do umowy, w tej sytuacji postanowienia umowy sprzeczne z nimi stracą ważność natomiast w ich miejsce będą miały zastosowanie przepisy znowelizowanego prawa; 2) Zmiany umowy sprzedawcy paliwa gazowego z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na terenie którego znajduje się przedmiot zamówienia - które mają wpływ na realizację niniejszej umowy; 3) Zmiany okresów rozliczeniowych, tak aby okresy te dla Wykonawcy i Operatora Systemu Dystrybucyjnego były jednakowe; 4) Zmiany cen jednostkowych określonych dla sprzedaży i dystrybucji gazu ziemnego opisane w §4 niniejszej umowy; 5) Kwalifikowanie do danej grupy taryfowej, zgodnie z zasadami określonymi w taryfach zatwierdzonych przez PURE; 6) Zaistnienia okoliczności ( technicznych, gospodarczych , itp.) których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 7) Wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.myslenice.sr.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sąd Rejonowy w Myślenicach Oddział Administracyjny (pok. 19) ul.Piłsudskiego 7 32-400 Myślenice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.10.2013 godzina 09:00, miejsce: Sąd Rejonowy w Myślenicach Oddział Administracyjny (pok. 19) ul.Piłsudskiego 7 32-400 Myślenice.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. ogłoszenie o zamówieniuPlik PDF 132.31 Kb
2. SIWZPlik PDF 245.39 Kb
3. Zał. nr 1 formularz ofertowyPlik DOC 68.00 Kb
4. Zał. Nr 2_oświadczeniePlik DOC 33.00 Kb
5. Zał. Nr 3_oświadczeniePlik DOC 32.50 Kb
6. Zał. Nr 4_informacjaPlik DOC 36.50 Kb
7. Zał. Nr 5_oświadczenie o posiadaniu umowy lub promesyPlik DOC 32.00 Kb
8. Zał. nr 6_umowaPlik DOC 82.00 Kb
Autor: Paweł Tomaszewski
Data: 2013-10-15 15:10:03
Udostępnił: Paweł Tomaszewski
Data: 2013-10-15 15:10:45

Rejestr zmian


SZUKAJ NA STRONIE
AKTUALNOŚCI
NEWSLETTER
Jeśli chcieliby Państwo otrzymywać najnowsze informację zawrte w BIP Proszę zapisać się do Newslettera
zapisz
wypisz
MAPA SERWISU
POLITYKA PRYWATNOŚCI
E-WOKANDA
KONTAKT Z ADMINISTRATOREM