Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Myślenicach


Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Kompleksowa dostawa (sprzedaż) gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) dla Sądu Rejonowego w Myślenicach
Treść ARCHIWALNA !

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.myslenice.sr.gov.pl
________________________________________
Myślenice: Kompleksowa dostawa (sprzedaż) gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) dla Sądu Rejonowego w Myślenicach
Numer ogłoszenia:505596-2013; data zamieszczenia: 06.12.2013 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.                   1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Myślenicach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7, 32 – 400 Myślenice, woj. małopolskie, tel: 12 3735176  fax: 12 3735168.
Adres strony internetowej Zamawiającego: www.myslenice.sr.gov.pl
I.                   2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Kompleksowa dostawa (sprzedaż) gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) dla Sądu Rejonowego w Myślenicach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7, 32 – 400 Myślenice.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej) gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla Sądu Rejonowego w Myślenicach, ul. Piłsudskiego 7, 32 – 400 Myślenice. Dostarczanie gazu odbywać się będzie na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży oraz postanowienia umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji gazu (umowa kompleksowa) i będzie wykonywana na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2012.1059 j.t.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964.16.93.) oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie w/w aktów prawnych. Gaz powinien być dostarczony do punktu zdawczo – odbiorczego, którym jest zespół urządzeń gazowych służących do przyłączenia sieci wewnętrznej, będącą własnością Zamawiającego z siecią gazową operatora systemu. Zespół urządzeń gazowych składa się z gazomierza. Charakterystyka punktu odbioru paliwa gazowego: 2 kotły gazowe c.o. każdy o mocy 170 kW; Grupa taryfowa: W-5;Moc umowna: 20 m3/h; Nr gazomierza: 5408779; Prognozowane zużycie gazu ziemnego: 83 490 m3/ 24 m-cy; Układ pomiarowy składa się z gazomierza G25, rejestratora szczytów godzinowych z przekazem telemetrycznym - stanowiący własność Operatora. Zamawiający oświadcza, iż prognozowane zużycie gazu ziemnego jest oszacowane na 24 miesięcy. Deklaracja (prognoza) zużycia gazu w poszczególnych okresach zawarta jest w załączniku nr 1 do SIWZ. Prognozowane zużycie gazu ziemnego ma jedynie charakter orientacyjny - zostało sporządzone na podstawie danych historycznych z poprzednich lat. Prognoza służy wyłącznie do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości paliwa gazowego. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy paliw gazowych, zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) w zakresie świadczenia i korzystania z usług dystrybucji paliwa gazowego, na podstawie odrębnie udzielonego pełnomocnictwa. Własność paliwa gazowego przechodzi na Zamawiającego po dokonaniu pomiaru na wyjściu z gazomierza. Przewidywany termin rozpoczęcia kompleksowej dostawy (sprzedaży) gazu ziemnego: od 01.02.2014 r. do 31.01.2016 r., nie wcześniej jednak niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy paliw gazowych.
 Przewidywany termin rozpoczęcia kompleksowej dostawy (sprzedaży) gazu ziemnego: od 1.02.2014r. do 31.01.2016 r., nie wcześniej jednak niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy paliw gazowych
II.1.4) Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających:
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.12.30.00-7, 65.20.00.00-5
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 24 miesiące, od 01.02.2014 r. – 31.01.2016 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM.
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
            Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Wykonawca spełni powyższy warunek:
- jeżeli przedstawi aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi,
- w przypadku wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej, jeżeli przedstawi podpisaną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego lub promesę takiej umowy
lub
- w przypadku Wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej, jeśli przedstawi aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie.
            Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 pzp.
III.3.3) Potencjał techniczny.
            Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 pzp.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 pzp.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa:
            Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 pzp.
III.4)   INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY.
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
potwierdzenie posiadania uprawnieńdo wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, licencje lub zezwolenia.
III.4.2.)  W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
a)      oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
b)      aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3)   Dokumenty podmiotów zagranicznych:
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
III.5) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty nie wymienione w pkt III.5)
W przypadku, gdy wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przestawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. W przypadku, gdy wykonawca działa przez pełnomocnika, każde pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza wraz z dokumentem poświadczającym, że pełnomocnictwo zostało podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji wykonawcy.
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena
IV.3) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku a) wystąpienia zmian lub okoliczności, których nie dało się przewidzieć w dacie zawarcia umowy, a których wprowadzenie jest konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne lub wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi; b) zmiany cen jednostkowych, określonych dla kompleksowej dostawy gazu, będącej wyłącznie skutkiem zmiany stawki podatku akcyzowego lub podatku od towarów i usług VAT; c) zmiana ceny oferty może nastąpić po zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowej taryfy, tj. w szczególności nowych cen i stawek stosowanych do rozliczeń z odbiorcami ; d) zmiany organów uprawnionych do reprezentacji po stronie Zamawiającego jak również wykonawcy, zmiany danych adresowych stron umowy lub innych danych, które w umowie mają charakter czysto informacyjny. Zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa powyżej, dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.myslenice.sr.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sąd Rejonowy w Myślenicach Oddział Administracyjny (pok. 19) ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7, 32-400 Myślenice.
IV.4.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.12.2013 r., godz. 9:00.
IV.4.3) Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania oferty).
IV.4.4) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie o zamówieniuPlik PDF 151.24 Kb
2. SIWZPlik PDF 288.68 Kb
3. Zał. nr 2 formularz ofertowy_GAZ SR MyslenicePlik DOC 143.00 Kb
4. Zał. Nr 3_oświadczenie wykonawcy 22 ust. 1 pzpPlik DOC 67.00 Kb
5. Zał. Nr 4_oświadczenie nie podleganiu wykluczeniu 24 pzpPlik DOC 64.50 Kb
6. Zał. Nr 5_informacja_grupa kapitałowaPlik DOC 81.50 Kb
7. Zał. Nr 6_oświadczenie o posiadaniu umowy lub promesyPlik DOC 32.00 Kb
8. Zał.Nr 1 _deklaracja zużycia gazuPlik PDF 15.26 Kb
Autor: Paweł Tomaszewski
Data: 2013-12-06 14:34:44
Udostępnił: Paweł Tomaszewski
Data: 2013-12-06 14:35:12

Rejestr zmian


SZUKAJ NA STRONIE
AKTUALNOŚCI
NEWSLETTER
Jeśli chcieliby Państwo otrzymywać najnowsze informację zawrte w BIP Proszę zapisać się do Newslettera
zapisz
wypisz
MAPA SERWISU
POLITYKA PRYWATNOŚCI
E-WOKANDA
KONTAKT Z ADMINISTRATOREM