Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Myślenicach


Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Postępowanie ZP-3/2014 Roboty Remontowo- budowlane w budynku Sądu Rejonowego w Myślenicach przy ul. Piłsudskiego 7. Zadanie 1 i zadanie 2
Treść ARCHIWALNA !

 

 www.myslenice.sr.gov.pl

 

Myślenice: ROBOTY REMONTOWO - BUDOWLANE W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W MYŚLENICACH PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 7. Zadanie 1 i Zadanie 2
Numer ogłoszenia: 88511 - 2014; data zamieszczenia: 23.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Myślenicach , ul. marszałka Józefa Piłsudskiego 7, 32-400 Myślenice, woj. małopolskie, tel. 12 3735176, faks 12 3735168.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.myslenice.sr.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ROBOTY REMONTOWO - BUDOWLANE W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W MYŚLENICACH PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 7. Zadanie 1 i Zadanie 2.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty remontowo- budowlane w budynku Sądu Rejonowego w Myślenicach przy ul. Piłsudskiego 7 składające się z dwóch zadań częściowych..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.30.00.00-0, 45.26.00.00-7, 45.45.30.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art.22 ust.1 Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale V SIWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia: Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej 3 roboty ogólnobudowlane, każda o wartości minimum 15.000 PLN brutto dla 1 Zadania i 30.000 PLN brutto dla 2 Zadania. W przypadku inwestycji, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia inwestycji (w przypadku inwestycji rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek muszą spełniać łącznie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale V SIWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art.22 ust.1 Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale V SIWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art.22 ust.1 Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale V SIWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art.22 ust.1 Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale V SIWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

  • inne dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:
    Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Gdy dowodem dysponowania zasobami podmiotów trzecich wybranym przez Wykonawcę, jest zobowiązanie podmiotu trzeciego, musi ono przybrać formę pisemną i nie jest dopuszczalna inna forma. Jedynie złożenie oryginału dokumentu zawierającego podpis osoby pod treścią oświadczenia, spełnia wymóg formy pisemnej zobowiązania, określonej w art. 26 ust. 2b Pzp.;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Gdy dowodem dysponowania zasobami podmiotów trzecich wybranym przez Wykonawcę, jest zobowiązanie podmiotu trzeciego, musi ono przybrać formę pisemną i nie jest dopuszczalna inna forma. Jedynie złożenie oryginału dokumentu zawierającego podpis osoby pod treścią oświadczenia, spełnia wymóg formy pisemnej zobowiązania, określonej w art. 26 ust. 2b Pzp. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy i określonych w Rozdziale IV pkt 3 SIWZ polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda wykazania za pomocą dokumentu zgodnego z treścią załącznika nr 3a do SIWZ, iż w stosunku do tych podmiotów nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których polega Wykonawca składający ofertę, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: a) oświadczenie wymienione w pkt 1 SIWZ powinno być złożone przez każdego Wykonawcę; b) dokumenty wymienione w pkt 2 SIWZ Wykonawcy składają wspólnie lub powinien je złożyć dowolny Wykonawca spośród Wykonawców składających wspólną ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie Umowy zgodnie z jej postanowieniami. Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą uproszczony kosztorys ofertowy, stanowiący dokument pomocniczy przy ocenie ofert. W przypadku gdy Wykonawca działa przez pełnomocnika -oryginał lub poświadczony przez notariusza odpis stosownego pełnomocnictwa.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy określonego w § 6 wzoru umowy jedynie w następujących przypadkach: 1. a) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, w szczególności gdy jest spowodowana: (i) koniecznością wykonania robót dodatkowych wpływających na termin wykonania robót objętych umowa podstawową, (ii) wystąpieniem wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie robót, klęsk żywiołowych, (iii) następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, takich jak: opóźnienia, utrudnienia robót, zawieszenia robót lub przeszkodami dającymi się przypisać Zamawiającemu, (iv) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron, (v) zaszła konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji danych, zgód bądź pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów; b) w razie zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na termin wykonania przedmiotu Umowy, c) w razie konieczności dokonania zmiany dokumentacji budowlano - wykonawczej w oparciu, o którą ma być wykonany przedmiot umowy jeżeli w trakcie wykonywania przedmiotu umowy okaże się, że dokumentacja ta zawiera braki lub wady. d) w razie konieczności zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamówienia w postaci odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków wykonywania przedmiotu Umowy, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych sieci, instalacji skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach technologicznych. Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w zakresie: 2. a) zmiany podwykonawcy, w tym przypadku gdy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - pod warunkiem wykazania Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, ocena spełniania warunków dokonana będzie przez Zamawiającego na moment składania ofert lub zgłoszenia zmiany przez Wykonawcę, b) usunięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści Umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie jej zapisów w celu jej jednoznacznej interpretacji, c) wprowadzeniu robót zamiennych z powodu (i) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu Umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, (ii) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, (iii) zaprzestania produkcji materiałów budowlanych, których użycie Zamawiający przewidział przy realizacji przedmiotu Umowy, d) zmiany urzędowej stawki podatku VAT w okresie trwania Umowy. W takim przypadku wartość Umowy zostanie odpowiednio zmieniona do zmian stawek podatku VAT, e) w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy określonego w SIWZ. Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia związane z ograniczeniem zakresu realizacji Umowy. Zapłata wynagrodzenia za wykonane prace nastąpi na podstawie sporządzonego protokołu inwentaryzacji wg stawek i cen jednostkowych przyjętych przez Wykonawcę do kalkulacji oferty; Nadto, dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania. Takimi zmianami są zmiany o charakterze administracyjno - organizacyjnym umowy np. zmiana nr konta bankowego, dotycząc nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno - prawnej w trakcie trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy. Warunkiem wprowadzenia do zawartej umowy zmiany terminu umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej, zaakceptowanej przez każdą ze stron umowy. W przypadkach wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 1.-termin umowy, strony ustalają nowe terminy wykonania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, że okres przesunięcia terminu wykonania równy będzie co najmniej okresowi przerwy w wykonywaniu przedmiotu umowy. Wszelkie zmiany niniejszej umowy powinny być dokonane w formie pisemnej (aneksu podpisanego przez obie strony) pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.myslenice.sr.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sąd Rejonowy w Myślenicach Oddział Administracyjno - Finansowy ul.Piłsudskiego 7 32-400 Myślenice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.05.2014 godzina 09:30, miejsce: Sąd Rejonowy w Myślenicach Pokój nr 19 ul.Piłsudskiego 7 32-400 Myślenice.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Roboty budowlano - remontowe w pomieszczeniu biurowym 2.7..

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ZADANIE 1. Roboty budowlano - remontowe w pomieszczeniu biurowym 2.7. Na zakres prac w odniesieniu do Zadania 1 składa się w szczególności przebicie otworu w ścianie oddzielającej projektowane pomieszczenie biurowe od pomieszczenia POM.2.8. oraz wykonanie nowego nadproża nad otworem drzwiowym do projektowanego, demontaż istniejących krat stalowych wydzielających część pomieszczenia dla zatrzymanych oraz demontaż kraty zabezpieczającej okno. Powstałe w wyniku demontażu ubytki w murze należy uzupełnić, a całe pomieszczenie pomalować na kolor jak w innych sekretariatach; malowanie i uzupełnianie ubytków na ścianach w pokoju sąsiadującym z pokojem remontowanym, uzupełnianie i cyklinowanie istniejącego parkietu i następnie jego lakierowanie bezbarwnym lakierem, montaż drzwi stanowiących odwzorowanie pozostałych drzwi znajdujących się w budynku - do indywidualnego wykonania wg. rysunków załączonych do projektu; drzwi należy wykonać po uprzednim obmiarze grubości ściany i otworu po jego przebiciu, prace elektryczne: demontaż oświetlenia, wymiana oświetlenia, montaż instalacji elektrycznej gniazd wtyczkowych do stanowisk komputerowych i gniazd porządkowych, instalacji przeciwpożarowej - zgodnie z załączonym projektem aranżacji pomieszczeń 2.7, stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ. Szczegółowy zakres prac określa: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, decyzja Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 24.03.2014 r. Pozwolenie nr 271/14 na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, Decyzja Starosty Myślenickiego nr 296/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na wykonanie robót budowlnych, przedmiary robót stanowiące załączniki do SIWZ, projekt budowlany - Projekt aranżacji pomieszczenia 2.7., nr projektu 101/02/2013, branża elektryczna sporządzony przez mgr inż. Bogusława Jędrzejowski, Jeżeli w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót lub innych dokumentach stanowiących załączniki do SIWZ zostało wskazane pochodzenie marka, znak towarowy, producent, dostawca materiałów lub zostały wskazane normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w ww. dokumentach. Wykonawca, który powołuje się w swojej ofercie na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamówienie w zakresie Zadania 1 realizowane będzie w czynnym obiekcie użyteczności publicznej - Sądzie, co może powodować utrudnienia w wykonywanych pracach. Wykonawca jest zobowiązany przewidzieć i zagwarantować odpowiednie zabezpieczenia miejsc wykonywania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot zamówienia w sposób nieutrudniający pracę i funkcjonowanie zamawiającego. Nie ma możliwości całkowitego wyłączenia i zamknięcia obiektu na czas trwania wykonywania przedmiotu zamówienia. Prace tzw. głośne, tzn. zakłócające normalne funkcjonowanie pracy Zamawiającego np. wybijanie otworu na drzwi, cyklinowanie parkietu, Wykonawca będzie wykonywał w godzinach popołudniowych, tj. po godzinie 15:30 - po zakończeniu godzin urzędowaniu Zamawiającego lub w dni, które są dla Zamawiającego dniami wolnymi od pracy. Dokładny termin dzień, godzinę tych prac Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym. Zamawiający uprawniony będzie do przerwania wykonywania prac, w sytuacji, gdy uzna, iż zakłócają one normalne funkcjonowanie Zamawiającego. Zamawiający ustanawia zarówno inspektora nadzoru inwestorskiego, jak również kierownika budowy. Koszty wynagrodzenia inspektora nadzoru inwestorskiego jak również kierownika budowy ponosił będzie Zamawiający. Wykonawca, w zakresie Zadania 1 zobowiązany jest ustanowić kierownika robót w zakresie prac elektrycznych posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.30.00.00-0.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Wymiana pokrycia dachowego i montaż śniegołapów.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ZADANIE 2: Wymiana pokrycia dachowego i montaż śniegołapów. Na zakres prac w odniesieniu do częściowej wymiany pokrycia dachowego i montażu śniegołapów, Zadanie 2 składa się, w szczególności: wymiana zużytych dachówek ok. 7% na takie same. Zamawiający nie posiada zmagazynowanego zapasu dachówek, wykonawca zobowiązany jest zakupić odpowiednią ilość właściwej dachówki. W części opisowej projektu Zamawiający podawał, że posiada zapas dachówki, jednakże po dokładnym zweryfikowaniu jakości, stan dachówki zmagazynowanej nie pozwala na jej użycie do prac remontowych, wymiana zużytych ław kominiarskich na nowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor nawiązujący do istniejącego pokrycia dachowego, montaż śniegołapów, które pozwolą zahamować śnieg na dachu, wg wzoru i rysunku załączonego do SIWZ, w kolorze dachówki; - Załącznik Nr 6 zadanie 2 do SIWZ; czyszczenie części dachu z mchu wraz z impregnacją, montaż przewodu wentylacyjnego ze strychu na dach. Szczegółowy zakres prac określa: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, decyzja Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 24.03.2014 r. Pozwolenie nr 271/14 na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, Decyzja Starosty Myślenickiego nr 296/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na wykonanie robót budowlanych, przedmiary robót stanowiące załączniki do SIWZ. Jeżeli w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót lub innych dokumentach stanowiących załączniki do SIWZ zostało wskazane pochodzenie marka, znak towarowy, producent, dostawca materiałów lub zostały wskazane normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w ww. dokumentach. Wykonawca, który powołuje się w swojej ofercie na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający ustanawia zarówno inspektora nadzoru inwestorskiego, jak również kierownika budowy. Koszty wynagrodzenia inspektora nadzoru inwestorskiego jak również kierownika budowy ponosił będzie Zamawiający..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.00.00-7, 45.45.30.00-7.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie o zamówieniuPlik PDF 122.76 Kb
2. SIWZPlik PDF 12.14 MB
3. Załącznik 1 do SIWZ (zadanie 1 i 2)Plik DOC 70.50 Kb
4. załącznik 2 do SIWZ (Zadanie 1 i 2) Plik DOC 45.00 Kb
5. Załącznik nr 3a do SIWZPlik DOC 43.50 Kb
6. Załącznik nr 3 do SIWZ Plik DOC 43.00 Kb
7. Załącznik 4 do siwzPlik DOC 49.00 Kb
8. Załącznik nr 5 Umowa_Zadanie 1_wzórPlik DOC 122.50 Kb
9. Załącznik nr 6 Projekt b. architekturaPlik PDF 16.79 MB
10. załącznik nr 6 Projekt b. elektryczna -pom.2.7Plik PDF 8.79 MB
11. STWiOR_ Zadanie 1Plik PDF 3.67 MB
12. STWiOR_ Zadanie 2Plik PDF 3.10 MB
13. śniegołap -Rys.2 5.09 MB
14. śniegołap-ModelPlik PDF 97.09 Kb
15. śniegołap -Rys.2 5.09 MB
16. przedmiar robót - zadanie 1Plik PDF 2.47 MB
17. przedmiar robót- zadanie 2Plik PDF 835.65 Kb
18. Decyzja Nr 296_2014Plik PDF 1.62 MB
19. Pozwolenie Nr 271_14Plik PDF 1.45 MB
20. odpowiedzi na pytania v 06.05.2014r.Plik PDF 1.58 MB
21. zmiana ogłoszeniaPlik PDF 532.61 Kb
22. zmiana SIWZPlik PDF 510.81 Kb
Autor: Paweł Tomaszewski
Data: 2014-04-23 14:14:33
Udostępnił: Paweł Tomaszewski
Data: 2014-04-23 14:14:56
Modyfikował(a): Paweł Tomaszewski
Data: 2014-04-24 15:02:40

Rejestr zmian


SZUKAJ NA STRONIE
AKTUALNOŚCI
NEWSLETTER
Jeśli chcieliby Państwo otrzymywać najnowsze informację zawrte w BIP Proszę zapisać się do Newslettera
zapisz
wypisz
MAPA SERWISU
POLITYKA PRYWATNOŚCI
E-WOKANDA
KONTAKT Z ADMINISTRATOREM