Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Myślenicach


Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Zamówienie publiczne ZP-4/2014 na roboty remontowo-budowlane w budynku Sądu Rejonowego w Myślenicach przy ul. Piłsudskiego 7- Zadanie 3.
Treść ARCHIWALNA !

 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.myslenice.sr.gov.pl


Myślenice: Roboty remontowo - budowlane w budynku Sądu Rejonowego w Myślenicach przy ul. Piłsudskiego 7 - Zadanie 3
Numer ogłoszenia: 164334 - 2014; data zamieszczenia: 15.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Myślenicach , ul. marszałka Józefa Piłsudskiego 7, 32-400 Myślenice, woj. małopolskie, tel. 12 3735176, faks 12 3735168.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.myslenice.sr.gov.pl

·         Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.myslenice.sr.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty remontowo - budowlane w budynku Sądu Rejonowego w Myślenicach przy ul. Piłsudskiego 7 - Zadanie 3.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty remontowo - budowlane wydzielonych części budynku Sądu Rejonowego w Myślenicach.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających m.in. na: wymianie płytek ceramicznych na kondygnacji piętra w skrzydle wschodnim przewiązce i klatce schodowej, montażu pochwytu ściennego na klatce schodowej, demontaż i montaż nowo projektowanego sufitu podwieszanego z płyt g-k w pomieszczeniu biurowym wraz z jego ociepleniem (POM 2.35), wymianę instalacji elektrycznej (POM 2.35), wymiana okien dachowych, demontaż i montaż nowo projektowanego sufitu podwieszanego z płyt g-k, wymianę instalacji elektrycznej, ocieplenie pomieszczenia biurowego, montaż okna dachowego i wykonanie ścianki g-k (POM 2.9), wymiana drzwi w pomieszczeniach biurowych, pomieszczeniu socjalnym, kancelarii tajnej oraz na klatce schodowej, demontaż i wymiana grzejników, wymiana na nowe istniejących wywiewek kanalizacyjnych, malowanie ścian w remontowanej części budynku, wymiana i montaż instalacji elektrycznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w dokumentacji przetargowej, dokumentacji projektowej w tym w szczególności w przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.41.00.00-4, 45.42.00.00-7, 45.43.10.00-7, 45.44.21.00-8, 45.30.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5.500,00 PLN (słownie: pięć tysięcy pięćset 00/100 PLN). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które przed upływem terminu składania ofert znajdzie się na koncie Zamawiającego. Wadium w pozostałych akceptowanych formach (oryginał) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - pokój 19. Wadium musi być w posiadaniu Zamawiającego najpóźniej z chwilą upływu terminu składania ofert. Kserokopię dowodu wpłaty/wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a: pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank BGK nr konta: 36 1130 1150 0012 1236 2320 0003 b: poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c: gwarancjach bankowych; d: gwarancjach ubezpieczeniowych; e: poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w pkt 7.1 Lp. 1 SIWZ. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Oświadczenie o którym mowa w art. 26 ust. 2b Pzp należy złożyć w oryginale.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże w przedłożonym do oferty wykazie robót budowlanych, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, (wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania) oraz załączy dowody dotyczące najważniejszych robót, określających, czy te roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, wykonał co najmniej 2 roboty budowlano - remontowe o wartości co najmniej 80 000 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) każda, tym jedną robotę budowlano - remontową o wartości 80.000,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych) w budynku wpisanym do rejestru zabytków, gdzie w zakres co najmniej jednej z robót budowlanych wchodziło wykonanie ułożenia płytek. Spełnienie warunku Wykonawca wykaże przedkładając wykaz robót budowlanych wraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy te roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Za najważniejsze roboty, dla których należy przedstawić dowody uznaje się roboty budowlane niezbędne do wykazania spełniania warunku. Dowodami o których mowa powyżej są: poświadczenia, inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1) powyżej. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie robót budowlanych zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Oświadczenie o którym mowa w art. 26 ust. 2b Pzp należy złożyć w oryginale.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w pkt 7.1 Lp. 1 SIWZ. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Oświadczenie o którym mowa w art. 26 ust. 2b Pzp należy złożyć w oryginale.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 nr 243 poz. 1623 ze zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego, Zamawiający określając w/w wymóg dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw EOG oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r. Nr 63 poz. 394). Spełnianie warunku Wykonawca wykaże przedkładając wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Oświadczenie o którym mowa w art. 26 ust. 2b Pzp należy złożyć w oryginale.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże: w przedłożonej do oferty informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości co najmniej 100 000 zł, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaga się przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej oraz opłaconej polisy dotyczących tych podmiotów, Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Oświadczenie dot. podwykonawcy - jeżeli dotyczy W przypadku realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. W przypadku gdy Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający wymaga podania nazwy (firmy) podwykonawcy. Oświadczenie - jeżeli dotyczy - należy sporządzić wg wzoru znajdującego się w formularzu ofertowym. Kosztorys ofertowy Kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.myslenice.sr.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
 Sąd Rejonowy w Myślenicach ul.Piłsudskiego 7 pok.19 32-400 Myślenice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.06.2014 godzina 10:00, miejsce: Sąd Rejonowy w Myślenicach ul.Piłsudskiego 7 32-400 Myślenice pok.19.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. SIWZPlik PDF 587.81 Kb
2. Załącznik nr 1 do SIWZ _oświadczeniePlik DOC 49.50 Kb
3. Załącznik nr 2 do siwz _wykaz robótPlik DOC 70.00 Kb
4. Załącznik nr 3 do SIWZ_ Wykaz osóbPlik DOC 50.50 Kb
5. Załącznik nr 4 do SIWZ _oświadczeniePlik DOC 43.00 Kb
6. załącznik nr 5 do SIWZ_informacjaPlik DOC 44.50 Kb
7. Załącznik nr 6do SIWZ_Formularz ofertyPlik DOC 64.00 Kb
8. Załącznik nr7 do SIWZ_Wzór umowyPlik DOC 168.50 Kb
9. decyzja nr 371_2014 Starosty MyślenickiegoPlik PDF 1.78 MB
10. pozwolenie Nr 343_14 MWKZPlik PDF 1.66 MB
11. projekt _branża architekturaPlik PDF 15.37 MB
12. projekt_branża elektrycznaPlik PDF 8.09 MB
13. przedmiar robótPlik PDF 184.13 Kb
14. STWiORBPlik PDF 176.95 Kb
15. Załącznik nr7 do SIWZ_Wzór umowy -ZmianaPlik DOC 168.00 Kb
16. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Postępowania ZP 4/2014 Zadanie 3Plik PDF 0.00
17. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Postępowania ZP 4/2014 Zadanie 3Plik PDF 343.90 Kb
Autor: Paweł Tomaszewski
Data: 2014-05-15 14:02:14
Udostępnił: Paweł Tomaszewski
Data: 2014-05-15 14:02:40
Modyfikował(a): Paweł Tomaszewski
Data: 2014-05-15 14:18:41

Rejestr zmian


SZUKAJ NA STRONIE
AKTUALNOŚCI
NEWSLETTER
Jeśli chcieliby Państwo otrzymywać najnowsze informację zawrte w BIP Proszę zapisać się do Newslettera
zapisz
wypisz
MAPA SERWISU
POLITYKA PRYWATNOŚCI
E-WOKANDA
KONTAKT Z ADMINISTRATOREM