Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Myślenicach


Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługa sprzątania i utrzymania całodziennej czystości w pomieszczeniach w budynku Sądu Rejonowego w Myślenicach przy ul. Piłsudskiego 7 w Myślenicach oraz w budynku Sądu Rejonowego w Myślenicach Wydział Zamiejscowy w Dobczycach.
Treść ARCHIWALNA !

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.myslenice.sr.gov.pl


Myślenice: Usługa sprzątania i utrzymania całodziennej czystości w pomieszczeniach w budynku Sądu Rejonowego w Myślenicach przy ul. Piłsudskiego 7 w Myślenicach oraz w budynku Sądu Rejonowego w Myślenicach Wydział Zamiejscowy w Dobczycach
Numer ogłoszenia: 337782 - 2015; data zamieszczenia: 10.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Myślenicach , ul. marszałka Józefa Piłsudskiego 7, 32-400 Myślenice, woj. małopolskie, tel. 12 3735176, faks 12 3735168.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.myslenice.sr.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa sprzątania i utrzymania całodziennej czystości w pomieszczeniach w budynku Sądu Rejonowego w Myślenicach przy ul. Piłsudskiego 7 w Myślenicach oraz w budynku Sądu Rejonowego w Myślenicach Wydział Zamiejscowy w Dobczycach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi sprzątania i utrzymania całodziennej czystości pomieszczeń budynku Sądu Rejonowego w Myślenicach przy ul. Piłsudskiego 7 w Myślenicach oraz pomieszczeń budynku Zamiejscowego Wydziału w Dobczycach przy ul. Rynek 22a, zgodnie z załączonym do niniejszej specyfikacji Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. Od Wykonawców oczekuje się starannego zapoznania z przedmiotem zamówienia opisanym w niniejszej SIWZ. Zamawiający zaprasza Wykonawców przed złożeniem oferty do dokonania wizji lokalnej obiektów, w których ma być świadczona usługa sprzątania. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia: a) własnym sprzętem, materiałami, narzędziami, z zastosowaniem środków czyszczących i nabłyszczających dobrej jakości, gwarantującymi wysoki poziom wykonywanej jakości, dostosowując ich rodzaj (skład chemiczny) do materiału, z jakiego wykonana jest czyszczona powierzchnia, o nieniszczącym działaniu na czyszczone elementy; b) pod własnym nadzorem oraz przy pomocy własnego personelu, posiadającego aktualne zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed przewidzianym terminem rozpoczęcia świadczenia usługi). W związku z tym Wykonawca będzie zobligowany przed faktycznym rozpoczęciem świadczenia usług do przedstawienia listy tych osób z podaniem ich danych personalnych (imię, nazwisko, PESEL, nr dowodu osobistego) oraz ich zaświadczeń o niekaralności, c) wszystkie czynności porządkowe w pomieszczeniach biurowych należy wykonywać poza godzinami urzędowania Sądu za wyjątkiem sprzątania pomieszczeń o ograniczonym dostępie - kasa, serwerownia, pomieszczenie dla zatrzymanych, magazyny, archiwa, składnice Ksiąg Wieczystych, które muszą być wykonywane w godzinach urzędowania pod nadzorem pracowników Sądu, d) wykonawca będzie informował pracowników Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego w Myślenicach lub dozorcę sądowego o wszelkich widocznych nieprawidłowościach w stanie poszczególnych pomieszczeń, urządzeń i umeblowaniu budynków; e) wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania usługi do zapewnienia należytego ładu i porządku, przestrzegania przepisów BHP i ppoż. oraz ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją usługi oraz innych działań osób zatrudnionych przez wykonawcę, f) wykonawca jak i jego pracownicy świadczący usługę w obiekcie Sądu Rejonowego, zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem usługi, w tym także co do dokumentów znajdujących się w sprzątanych pomieszczeniach. Zakazuje się wynoszenia jakichkolwiek dokumentów z budynku Sądu. g) wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia na własny koszt osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia zakresie BHP i ochrony p. pożarowej; h) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca, jeśli Wykonawca przewiduje powierzenie tej  części zamówienia podwykonawcy, przyjmując do realizacji zamówienie zatrudnił do wykonywania tego zamówienia co najmniej 6 osób, w tym jedną osobę do realizacji zamówienia, która będzie wykonywała czynności przewidziane dla serwisu dziennego, w celu zapewnienia dyżuru jednej osoby sprzątającej codziennie w budynku Sądu w Myślenicach przy ul. Piłsudskiego 7 (w dni pracy Zamawiającego) w godzinach od 8:00 do 14:00, o której mowa w pkt III.4 załącznika nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.00.00-9, 90.91.12.00-8, 90.91.13.00-9, 90.91.92.00-4, 90.91.91.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający w sposób szczególny nie określił sposobu spełnienia tego warunku. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą spełnia/nie spełnia w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 3a do SIWZ (dla Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie załącznik nr 3c).

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    W celu spełnienia tego warunku Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie, dlatego też musi wykazać, w formie załączonego do oferty wykazu usług potwierdzonego poświadczeniami uprzednich odbiorców lub oświadczeniami wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, że w ciągu ostatnich 3 lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert, zrealizował lub realizuje należycie co najmniej 3 usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością usłudze będącej głównym przedmiotem zamówienia, tj. usłudze sprzątania pomieszczeń biurowych o powierzchni co najmniej 1.500 m2 i wartości co najmniej 70.000 zł, a czas realizacji każdej z wykazanych przez Wykonawcę usług wynosi lub wynosił nie mniej niż 12 kolejnych miesięcy. Wszystkie warunki muszą być spełnione równocześnie dla każdej z usług osobno. Wykonawcy wykazując spełnienie warunków nie mogą sumować usług, aby osiągnąć wymaganą wartość, powierzchnię i czas realizacji. Zamawiający przez jedną usługę rozumie jedną zrealizowaną lub realizowaną umowę/kontrakt. Nadto poświadczenie (lub oświadczenie wykonawcy) składane na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu musi zawierać informację o sprzątanej powierzchni pomieszczeń biurowych w m2 , wartości zamówienia, a także okresu realizacji zamówienia. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą spełnia/nie spełnia, w oparciu o dołączone do oferty: oświadczenie wykonawcy oraz wykaz usług wraz z załączonymi poświadczeniami lub oświadczeniami, których wzór stanowią odpowiednio załączniki nr 3a i 4 do SIWZ (dla Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie załączniki nr 3c i 4). 7.2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów (w opisanym w SIWZ zakresie), niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (którego wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ). Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, będzie polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia, żąda w przypadku warunków opisanych w pkt 7.1. b)., 7.1.c) i 7.1.d) dokumentów dotyczących sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, a także wszystkie dokumenty dotyczące tych podmiotów, a wymagane w pkt 8.1 na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz 8.2. SIWZ na potwierdzenie braku podstaw do ich wykluczenia.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny tego warunku. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą spełnia/nie spełnia, w oparciu o dołączone do oferty: oświadczenie wykonawcy którego wzór stanowi odpowiednio załącznik nr 3a (dla Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie załącznik nr 3c). 7.2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów (w opisanym w SIWZ zakresie), niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (którego wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ). Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, będzie polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia, żąda w przypadku warunków opisanych w pkt 7.1. b)., 7.1.c) i 7.1.d) dokumentów dotyczących sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, a także wszystkie dokumenty dotyczące tych podmiotów, a wymagane w pkt 8.1 na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz 8.2. SIWZ na potwierdzenie braku podstaw do ich wykluczenia.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny tego warunku. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą spełnia/nie spełnia, w oparciu o dołączone do oferty: oświadczenie wykonawcy którego wzór stanowi odpowiednio załącznik nr 3a (dla Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie załącznik nr 3c). 7.2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów (w opisanym w SIWZ zakresie), niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (którego wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ). Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, będzie polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia, żąda w przypadku warunków opisanych w pkt 7.1. b)., 7.1.c) i 7.1.d) dokumentów dotyczących sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, a także wszystkie dokumenty dotyczące tych podmiotów, a wymagane w pkt 8.1 na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz 8.2. SIWZ na potwierdzenie braku podstaw do ich wykluczenia.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    W celu spełnienia tego warunku, Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia, dlatego też musi wykazać, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i posiada aktualną (ważną na dzień składania ofert) polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na łączną wartość nie mniejszą niż 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, na potwierdzenie czego należy dołączyć do oferty aktualną kopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny opłacony dokument potwierdzający ubezpieczenie w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą spełnia/nie spełnia, w oparciu o dołączone do oferty: aktualną kopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny opłacony dokument potwierdzający ubezpieczenie w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, które należy dołączyć do oferty, a także oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 3a do SIWZ (dla Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie załącznik nr 3c). 7.2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów (w opisanym w SIWZ zakresie), niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (którego wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ). Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, będzie polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia, żąda w przypadku warunków opisanych w pkt 7.1. b)., 7.1.c) i 7.1.d) dokumentów dotyczących sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, a także wszystkie dokumenty dotyczące tych podmiotów, a wymagane w pkt 8.1 na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz 8.2. SIWZ na potwierdzenie braku podstaw do ich wykluczenia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) do reprezentowania i podpisania dokumentacji ofertowej, jeżeli Wykonawca jest reprezentowany niezgodnie z zapisem we właściwym rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 2. W związku z faktem, iż Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców, Wykonawca wraz z ofertą składa załącznik nr 5 do SIWZ, zakres usług im powierzanych.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

·         1 - Cena - 70

·         2 - zatrudnienie personelu na umowę o pracę - 30

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Wszelkie istotne postanowienia umowy o udzielenie zamówienia publicznego zawarto w jej wzorze, który stanowi załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. 2.Zamawiający w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT dopuszcza możliwość zmiany pozostałej do zapłaty należności wynikającej z umowy po ustaleniu zakresu, którego dotyczy zmiana i zawarciu stosownego aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.myslenice.sr.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sąd Rejonowy w Myślenicach ul. Piłsudskiego 7 32-400 Myślenice I piętro p. 45.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.12.2015 godzina 13:15, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Sąd Rejonowy w Myślenicach, ul. Piłsudskiego 7, 32-400 Myślenice, parter, pokój nr 19..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie o zamówieniuPlik PDF 4.37 MB
2. SIWZPlik PDF 12.40 MB
3. zal. nr 1- opis przedmiotu zamównieniaPlik PDF 2.20 MB
4. zal. nr 2- formularz ofertowy 24.32 Kb
5. zal. nr 3a-3d - oswiadczeniaPlik DOC 46.50 Kb
6. zal. nr 3e - Oświadczenie osoby fizycznej 21.30 Kb
7. zal. nr 4 - wykaz uslug wykonawcyPlik DOC 36.50 Kb
8. zal. nr 5 - zakres usług powierzonych podwykonawcyPlik DOC 33.00 Kb
9. zal. nr 6 - umowa wzórPlik PDF 5.22 MB
10. zal. nr 7 - wzór zobowiązaniaPlik DOC 32.00 Kb
Autor: Dawid Raczek
Data: 2015-12-10 12:49:03
Udostępnił: Paweł Tomaszewski
Data: 2015-12-10 12:49:54

Rejestr zmian


SZUKAJ NA STRONIE
AKTUALNOŚCI
NEWSLETTER
Jeśli chcieliby Państwo otrzymywać najnowsze informację zawrte w BIP Proszę zapisać się do Newslettera
zapisz
wypisz
MAPA SERWISU
POLITYKA PRYWATNOŚCI
E-WOKANDA
KONTAKT Z ADMINISTRATOREM