Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Myślenicach


Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usługi dozoru i ochrony budynków Sądu Rejonowego w Myślenicach
Treść ARCHIWALNA !

 

UWAGA - modyfikacja zał. nr 2 - wzór umowy

OGŁOSZENIE nr 2  z dnia 13.12.2016 r.

o zamówieniu na usługi pn.:

„Świadczenie usługi dozoru i ochrony budynków Sądu Rejonowego w Myślenicach”

 

I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

 

Postępowanie nr ZP-4/2016 prowadzone jest zgodnie z obowiązującym w Sądzie Rejonowym w Myślenicach „Regulaminem  udzielania zamówień publicznych, w tym zamówień na usługi społeczne, o wartości nieprzekraczającej  równowartości kwoty  30 000 EURO przez Sąd Rejonowy w Myślenicach” w trybie procedury otwartej poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 0000 EURO.

 

II. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

 

 1. Sąd Rejonowy w Myślenicach, 32-400 Myślenice, ul. Piłsudskiego 7
 2. tel. (12) 37 35 120, fax (12) 27 206 15
 3. Str. int. http:/www.myslenice.sr.gov.pl
 4. email: administracja@myslenice.sr.gov.pl
 5. Nr konta: 33 1130 1017 0021 1001 1190 0004

 

III. KONTAKT ORAZ WARUNKI POROZUMIEWANIA.

 

1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest :

    Bogusława Skoczylas tel.(12) 37 35 130 

    Kontakt jest możliwy w dni robocze w godz. 8:00-15:00

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej i w języku polskim.

3. Oświadczenia, dokumenty, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie (osobiście, pocztą, kurierem), faksem lub drogą elektroniczną. Zamawiający wymaga, aby każdorazowo oświadczenia, dokumenty, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazywane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną były niezwłocznie potwierdzane, także w formie opisanej w pkt X.

4. Zamawiający informuje, że termin na przesyłanie pytań/wniosków upływa z dniem 16.12.2016 r. godz. 10:00.

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

 

1. Przedmiotem zamówienia są usługi dozoru i ochrony budynków Sądu Rejonowego w Myślenicach polegające na bezpośredniej ochronie fizycznej osób i  mienia przez kwalifikowanych pracowników ochrony wraz z całodobowym monitoringiem budynku Sądu Rejonowego w Myślenicach, konwojem gotówki do banku zgodnie z przepisami z ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i  mienia (Dz.U. z 2016, poz. 1432 ze zm.) oraz monitoringiem budynku Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Dobczycach.

Szczegółowy zakres czynności obejmuje:

 

Budynek Sądu Rejonowego w Myślenicach, ul. Piłsudskiego 7:

 1. świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia w budynku Sądu Rejonowego w Myślenicach przy ul. Piłsudskiego 7 przez dwóch kwalifikowanych pracowników w  godzinach urzędowania Sądu:

 

 

•     poniedziałek:

od 7.15 do 8.00- jedna osoba

od 8.00 do 15.30 – dwie osoby

od 15.30 do 18.00 – jedna osoba

•     wtorek–piątek

od 7.15 do 8.00 – jedna osoba

od 8.00 do 15.30 – dwie osoby

W ramach bezpośredniej  ochrony należy uwzględnić także  świadczenie fizycznej ochrony przez jednego pracownika po godzinach urzędowania lub w dni wolne od pracy, niedziele i święta(jak w ppkt d).  W 2016r. było to 30 godzin, jednakże Zamawiający nie wyklucza zmiany ilości godzin, w zależności od zaistniałych sytuacji.

b)   skład bezpośredniej ochrony fizycznej dwóch pracowników kwalifikowanych;

c)   świadczenie fizycznej ochrony przez jednego pracownika ochrony po godzinach urzędowania Sądu, o których mowa w pkt. 2 a), w przypadku gdy będą trwały rozprawy – do czasu opuszczenia budynku Sądu przez wszystkich uczestników postępowania;

d)   świadczenie fizycznej ochrony osób i mienia przez jednego pracownika ochrony podczas „dyżurów aresztowych” po godzinach urzędowania Sądu, w dni wolne od pracy, niedziele i święta – na telefoniczne zgłoszenie przez pracownika Sądu (wykonywaniu czynności fizycznej ochrony osób i mienia na terenie Sądu)

e)   świadczenie usługi całodobowego monitoringu po zamknięciu budynku Sądu (instalacja i skonfigurowanie w ramach wynagrodzenia Wykonawcy);

f)   reakcja grupy interwencyjnej na wezwanie pracowników ochrony, pracowników Sądu lub pracowników innych firm świadczących dla Sądu usługi, a także podczas sygnałów alarmowych - w czasie do  10 min. od chwili wezwania czy włączenia alarmu;

g)   codzienny konwój gotówki w obecności kasjera Sądu samochodem do banku PKO BP SA (w jedną stronę, przy czym bank może ulec zmianie) w godzinach ustalonych przez kasjera (po zamknięciu kasy) od poniedziałku do piątku. Godziny mogą ulec zmianie.

 

Budynek Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Dobczycach:

a)   świadczenie usług całodobowego monitoringu po zamknięciu budynku Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Dobczycach (Instalacja oraz konfiguracja w ramach wynagrodzenia Wykonawcy);

b)   reakcja grupy interwencyjnej na wezwanie pracowników ochrony, pracowników Sądu lub pracowników innych firm świadczących dla Sądu usługi, a także podczas sygnałów alarmowych - w czasie do 10 min. od chwili wezwania czy włączenia alarmu.

 

Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto:

a)   utrzymanie porządku publicznego, spokoju oraz bezpieczeństwa na terenie budynku Sądu;

b)   stała obecność jednego pracownika ochrony przy wejściu głównym;

c)   współpraca z Policją, Strażą Pożarną oraz innymi właściwymi służbami;

d)   kontrola osób wchodzących i wychodzących z Sądu w zakresie posiadanych uprawnień z wykorzystaniem bramkowego wykrywacza metalu oraz ręcznego detektora;

e)   kontrola polegająca na zabezpieczeniu mienia Sądu przed jego wynoszeniem na zewnątrz Sądu przez osoby nieupoważnione;

f)   pomoc i aktywna współpraca z innymi podmiotami w sytuacji nadzwyczajnej np. pożaru, zagrożenia zdrowia i życia ludzi. Należy przez to rozumieć, że do obowiązków ochrony należy natychmiastowe powiadomienie odpowiednich służb np. Straży Pożarnej, Policji, Pogotowia Ratunkowego lub innych właściwych służb oraz upoważnionego przedstawiciel zamawiającego, a przede wszystkim Dyrektora Sądu, a także podjęcie działań ochronnych, ratunkowych itp.;

g)   po zakończeniu pracy Sądu obowiązkowo należy dokonać obchodu budynku, sprawdzenia jego zabezpieczeń oraz pomieszczeń przed zagrożeniem i sporządzić stosowną notatkę w książce dyżurów;

h)   udzielanie dokładnej i pełnej informacji dotyczącej czasu pracy Sądu, lokalizacji poszczególnych Wydziałów i sekretariatów Sądu;

i)    kontrola ruchu osobowego oraz niedopuszczenie do wejścia na teren Sądu osób nieuprawnionych, nietrzeźwych, pod wpływem narkotyków, jak również posiadających przy sobie przedmioty niedozwolone do wniesienia, w tym przede wszystkim wszelkiego rodzaju narzędzia zagrażające zdrowiu i życiu;

j)    wykonywanie innych czynności związanych z prawidłowym wykonywaniu fizycznej ochrony zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z  2016, poz. 1432 ze zm.);

k)   zapewnienie właściwych warunków konwoju gotówki zgodnie z obowiązującymi przepisami;

l)    przestrzeganie regulaminów i zarządzeń wewnętrznych obowiązujących u Zamawiającego;

m)  prowadzenie książki dyżurów;.

n)   Pracownicy ochrony winni posiadać jednolite umundurowanie, muszą być wyposażeni w środki łączności pomiędzy sobą oraz na zewnątrz.

 

Kod CPV:  79710000-4.

 

Uwaga: Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę zamówienia dotyczącego „Świadczenia usługi dozoru i ochrony budynków Sądu Rejonowego w Myślenicach”.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Pod uwagę będą brane wyłącznie oferty obejmujące całość zamówienia.

 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 

4. Zaleca się aby Wykonawcy starannie zapoznali się z całością dokumentacji dotyczącej niniejszego postępowania, a także zapoznali się z warunkami związanymi z miejscem realizacji przyszłej usługi oraz zdobyli wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

 

5. Załączony do niniejszego ogłoszenia wzór umowy stanowi integralną  część z przedmiotem zamówienia.

 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

 

Termin wykonania zamówienia: od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

 

VI.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ INNE WYMAGANIA.

 

A. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu. Oceny spełnienia warunków dokona się na podstawie złożonych przez Wykonawcę w ofercie oświadczeń wymaganych przez Zamawiającego, natomiast weryfikacji, na podstawie złożonych dokumentów, zostanie poddany Wykonawca, który złoży ofertę najwyżej sklasyfikowaną.

 

Warunek 1: dotyczy doświadczenia

Wykonawca spełni powyższy warunek w zakresie posiadanego doświadczenia, jeżeli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 (dwie) usługi obejmujące sprzątanie budynków biurowych, o wartości co najmniej 45 000 zł brutto każda, zrealizowaną lub realizowaną na podstawie jednej umowy. Nie można sumować zamówień o mniejszej wartości, aby uzyskać wartość 45 000 zł.  W przypadku rozliczeń w walucie obcej (innej niż PLN) przeliczając wartość na PLN, należy stosować przelicznik według średniego kursu NBP z dnia wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, należy przyjąć kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.

 

Warunek 2: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie:

a) przesłanek obligatoryjnych, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem art. 24 ust.8-9.

b) Zamawiający nie przewiduje fakultatywnych przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

 

Warunek 3: dotyczy wadium.

Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 2.900 zł (słownie: dwa  tysiące dziewięćset złotych).

 

Wadium może być wniesione:

 • w pieniądzu,
 • w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 • gwarancjach bankowych,
 • gwarancjach ubezpieczeniowych,
 • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

 

            Poręczenia oraz gwarancje (w oryginale), o których mowa wyżej, winny być ważne przez okres związania ofertą i jeżeli mają być zwrócone po tym okresie, nie mogą być trwale wpięte do oferty. Do oferty należy wówczas dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem ich kserokopię, a oryginał umieścić w oddzielnej kopercie i dołączyć do oferty.

            Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego           nr 33 1130 1017 0021 1001 1190 0004    z dopiskiem „Wadium w postępowaniu                    nr ZP-4/2016”.

Wadium wniesione w pieniądzu będzie przechowywane na w/w rachunku bankowym i winno znaleźć się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający uzna, że termin wpłaty wadium został dotrzymany, jeżeli przed jego upływem zostało uznane konto bankowe Zamawiającego.

            W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich zamawiający może je zatrzymać. Okoliczności te muszą zawierać w treści sytuacje określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

            Poza tym z powyższego dokumentu powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.         Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć łącznie z ofertą, może być w oddzielnej kopercie. Wadium wniesione w całości przez jednego z członków konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

            Ponadto winno zawierać także określenie postępowania (jego nazwę), nazwę Wykonawcy, Zamawiającego i Gwaranta, wysokość gwarantowanej /poręczanej/ kwoty wadium, termin ważności.

 

Inne zapisy w treści gwarancji lub poręczeń (nie wynikające z odrębnych ogólnie obowiązujących przepisów, które winny być wówczas powołane) nie mogą utrudniać Zamawiającemu realizacji swoich praw do zatrzymania wadium wynikających z zapisów ustawy Pzp w art. 46 ust. 4a i 5.

W szczególności Zamawiający zwraca uwagę, iż odrzuci ofertę zabezpieczoną wadium w formie innej niż pieniądz z klauzulą zawierającą w treści wymóg, aby żądanie zapłaty zostało przekazywane za pośrednictwem banku, który prowadzi rachunek zamawiającego oraz potwierdzenia, że podpisy na żądaniu zapłaty zostały złożone przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań majątkowych.

            Oferty, które nie będą zabezpieczone odpowiednią formą wadium, zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b).

            Zasady utraty, zwrotu oraz ponownego wnoszenia wadium reguluje art. 46 Ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 

B. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (konsorcjum) warunki określone w postępowaniu muszą spełniać łącznie.

Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.

W stosunku do spółki cywilnej, Zamawiający żąda przedłożenia w ofercie pełnomocnictwa wspólników lub umowy spółki cywilnej, jako dokumentu niezbędnego do przeprowadzenia postępowania, wskazującego na sposób reprezentowania spółki. Jeżeli złożenie oferty i podpisanie umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza zakres czynności zwykłych spółki, a z treści umowy spółki nie wynika stosowne umocowanie danego wspólnika lub wspólników, dla ważności oferty wymagane jest jej podpisanie przez wszystkich wspólników albo wspólnika umocowanego w drodze odrębnej uchwały wspólników, stanowiącej załącznik do umowy spółki cywilnej bądź też przez pełnomocnika.

Wszelka korespondencja prowadzona  będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie, mogą zostać wezwani przez zamawiającego do przedstawienia stosownej umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

 

Uwaga: W przypadku gdy o udzielenie zamówienia publicznego ubiega się wspólnie kilka podmiotów w formie konsorcjum, w ich ofercie musi być wskazane, który (którzy) z nich będzie (będą) uprawnieni do wystawienia faktury (faktur) za zrealizowanie przedmiotu umowy. W przypadku gdy kilka podmiotów zostanie wskazanych jako uprawnieni do wystawienia faktury (faktur), w ofercie należy wskazać procentową wartość wynagrodzenia przypadającego na każdego z nich.

Faktura (faktury) mogą być wystawione tylko przez podmiot (podmioty) tworzące konsorcjum, z zastosowaniem stawki podatku VAT, określonej w ofercie.

 

C. Poleganie na zasobach podmiotów trzecich.

Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, nie może polegać na doświadczeniu innych podmiotów.

 

 

D. Grupy kapitałowe.

Wykonawcy składający ofert w postępowaniu nie mogą należeć do tej samej grupy kapitałowej.

 

VII.    WYKAZ ŻĄDANYCH DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ.

 

1) Wykaz żądanych wraz z ofertą przez Zamawiającego dokumentów aktualnych na dzień składania ofert:

a) formularz ofertowy (zgodnie z zał. nr 1),

b) pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy),

 

2) Wykaz żądanych przez Zamawiającego dokumentów, jakie Wykonawca będzie zobowiązany złożyć na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia :

a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

d) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

VIII. KRYTERIA WYBORU OFERTY I ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY.

 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

 

Kryterium ceny (C) …………………………….. 100%

 

 

Sposób wyliczenia punktów oferty.

cena wg zasady im mniej tym lepiej

 

 dla kryterium ceny (C):

 

Wobliczana = ((Xmin) / (X obliczana))* Wmax * 100

gdzie: 

Wobliczana - wartość punktowa, którą należy wyznaczyć

Wmax - waga kryterium ceny w %

Xmin - wartość najniższej ceny spośród złożonych ofert wykonawców

Xobliczana - wartość ceny obliczanej oferty

 

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.

 

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

 

1- Miejsce i termin składania ofert: Sąd w Myślenicach ul. Piłsudskiego 7 -  pok. 45, do dnia 20.12.2016 r. do godz. 900.

2- Miejsce i termin otwarcia ofert: Sąd w Myślenicach ul. Piłsudskiego 7 -  pok. 45, w dniu 20.12.2016 r. o godz. 915.

3. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Oferta winna być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Wszystkie kartki lub strony (w przypadku dwustronnego zadrukowania) winny być ponumerowane i trwale spięte.

3. Treść oferty musi odpowiadać wymogom określonym przez Zamawiającego.

4. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były podpisane/parafowane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym przynajmniej na formularzu oferty i jego załącznikach (oświadczeniach) oraz kopiach dokumentów poświadczanych za zgodność z oryginałem, podpis (podpisy) winny być opatrzone pieczęcią firmową i imienną Wykonawcy lub czytelnym podpisem.

5. Wszelkie kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy /pieczątka imienna i podpis lub czytelny podpis/ na każdej zadrukowanej stronie załączonej kopii.

Dokumenty w formie oryginału nie podlegają zwrotowi.

Wymagane dokumenty muszą być ważne i aktualne.

Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

6. Składana oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym zgodnie z załącznikiem.

7. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy winno być dołączone do oferty w formie oryginału lub notarialnie uwierzytelnionej kopii, chyba że pełnomocnictwo zostało ujawnione w rejestrze właściwym dla wykonawcy.

8. Wszelkie nanoszone poprawki lub zmiany w tekście oferty winny być parafowane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy i datowane.

9. Oferta winna być złożona w zaklejonej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową wykonawcy lub opisanej w sposób umożliwiający identyfikację wykonawcy, z dopiskiem:

„Nr postępowania ZP-4/2016. Oferta na : „Świadczenie usługi dozoru i ochrony budynków Sądu Rejonowego w Myślenicach”

 

XI. INFORMACJA O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH

Nie przysługują środki odwoławcze określone w ustawie Prawo zamówień publicznych.

 

XII. Upublicznienie informacji zawartych w ofertach, a nie zastrzeżonych i właściwie nie zabezpieczonych (np. tajemnica przedsiębiorstwa), odbędzie się na ryzyko Wykonawcy.

 

XIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn oraz zawarcia umowy z kolejnym Wykonawcą w przypadku uchylania się od podpisania umowy przez Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

 

XIV. W niniejszym postepowaniu Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z zapisem zawartym we wzorze umowy

 

 

Załączniki :

1- formularz ofertowy

2 - wzór umowy

3- wykaz zamówień

 

 

 

Zatwierdzam. Dyrektor Sądu Okręgowego w Krakowie – Bolesław Rausch: …………...................................

/data i podpis kierownika jednostki/


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. załącznik nr 1 - formularz ofertowy 29.22 Kb
2. załącznik nr 2 - wzór umowyPlik DOC 96.00 Kb
3. załącznik nr 3 - wykaz zamówieńPlik DOC 37.50 Kb
4. załącznik nr 2 - wzór umowy zmodyfikowany 14.12.2016Plik DOC 94.50 Kb
Autor: Dawid Raczek
Data: 2016-12-13 16:34:16
Udostępnił: Paweł Tomaszewski
Data: 2016-12-13 16:35:42
Modyfikował(a): Paweł Tomaszewski
Data: 2016-12-15 11:07:17

Rejestr zmian


SZUKAJ NA STRONIE
AKTUALNOŚCI
NEWSLETTER
Jeśli chcieliby Państwo otrzymywać najnowsze informację zawrte w BIP Proszę zapisać się do Newslettera
zapisz
wypisz
MAPA SERWISU
POLITYKA PRYWATNOŚCI
E-WOKANDA
KONTAKT Z ADMINISTRATOREM