Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Myślenicach


Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Ogłoszenie o zamówieniu na - Dostawę kamer do Sądu Rejonowego w Myślenicach
Treść ARCHIWALNA !

 

OGŁOSZENIE nr 4  z dnia 23.12.2016 r.

o zamówieniu na ”Dostawę kamer do Sądu Rejonowego w Myślenicach”.

 

I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Postępowanie nr ZP-6/2016 prowadzone jest zgodnie z obowiązującym w Sądzie Rejonowym w Myślenicach „Regulaminem  udzielania zamówień publicznych, w tym zamówień na usługi społeczne, o wartości nieprzekraczającej  równowartości kwoty  30 000 EURO przez Sąd Rejonowy w Myślenicach” w trybie procedury otwartej poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 0000 EURO.

 

II. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

  1. Sąd Rejonowy w Myślenicach, 32-400 Myślenice, ul. Piłsudskiego 7
  2. tel. (12) 37 35 120, fax (12) 27 206 15
  3. Str. int. http:/www.myslenice.sr.gov.pl
  4. email: administracja@myslenice.sr.gov.pl

 

III. KONTAKT ORAZ WARUNKI POROZUMIEWANIA.

 Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest :

    Paweł Tomaszewski tel.(12) 37 35 135,  e-mail tomaszewski@myslenice.sr.gov.pl

    Kontakt jest możliwy w dni robocze w godz. 8:00-15:00

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa :

- 10 szt.  kamer wewnętrznych 2MPX Axis P-1365 MKII w kolorze białym wraz z uchwytem ściennym w komplecie

- 8 szt.  kamer zewnętrznych  Axis P-1427-LE w kolorze białym z uchwytem ściennym w komplecie 

lub o równoważnych parametrach nie gorszych niż wymieniony produkt.

Dla Zamawiającego, oprócz danych technicznych istotną rolę odgrywają jak najmniejsze wymiary kamer wraz z obiektywem. Z uwagi, że kamery te będą zamontowane na korytarzu oraz na zewnątrz budynku, ich obudowa powinna być estetyczna i mała. Zamawiający zastrzega sobie, w przypadku zaoferowania innych kamer, przed wyborem oferty, możliwość dostarczenia 1 sztuki do Zamawiającego, w celu jej prezentacji - parametrów technicznych oraz wielkości i estetyki oraz ostatecznej akceptacji przez Zamawiającego.

Szczegółowa specyfikacja techniczna kamer określona została  w załączniku 1 do niniejszego ogłoszenia.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Pod uwagę będą brane wyłącznie oferty obejmujące całość zamówienia.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4. Przedmiot zamówienia musi być wolny od wad oraz nie może stanowić własności osób trzecich

5. Załączony do niniejszego ogłoszenia wzór umowy stanowi integralną  część z przedmiotem zamówienia.

 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Termin wykonania zamówienia: do 29.12.2016 r. do godz. 14:00.

 

VI.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ INNE WYMAGANIA.

Warunkiem udziału jest posiadanie przez Wykonawcę doświadczenia w realizacji zamówień  o podobnym charakterze. Zamawiający oceni spełnienie w/w warunku na podstawie oświadczenia, o którym mowa w pkt VIIa.

 

VII.    WYKAZ ŻĄDANYCH DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ.

a) formularz ofertowy zawierający wszelkie wymagane przez Zamawiającego oświadczenia (zgodnie z zał. nr 2),

b) pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów potwierdzających oświadczenie o spełnianiu warunków i braku podstaw do wykluczenia  (np. ZUS, US, KRK). W/w dokumenty Wykonawca może  przedstawić Zamawiającemu przy podpisaniu umowy.

 

VIII. KRYTERIA WYBORU OFERTY I ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY.

a) kryterium ceny – 90 %

Ocena dokonana będzie wg wzoru:

„mniej lepiej”: oferta min./oferta badana x 100 x 90 %

b) kryterium gwarancji  ( w przedziale 2 – 5 lat) – 10%

Ocena dokonana będzie wg wzoru:

„więcej lepiej”: oferta badana/oferta max x 100 x 10 %

UWAGA: w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę gwarancji na okres  krótszy  niż 2 lata Zamawiający ofertę odrzuci, a w przypadku zaoferowania gwarancji na okres dłuższy niż 5 lat, Zamawiający do obliczeń przyjmie 5 lat.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów, czyli sumę a + b.

 

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Oferty należy składać elektronicznie (zgodnie z wytycznymi pkt X) na adres poczty internetowej: administracja@myslenice.sr.gov.pl  lub w siedzibie Zamawiającego: Sąd Rejonowy w Myślenicach ul. Piłsudskiego 7 -  pok. 45, do dnia 27.12.2016 r. do godz.10:00.

 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, przy czym Zamawiający zastrzega  sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji oferty.

2. Oferta winna być sporządzona w języku polskim , na zał. nr 2, tj. formularzu ofertowym, podpisanym przez osoby umocowane, zeskanowanym i przesłanym w formie elektronicznej (e-mail) do wyznaczonego terminu. Dopuszczalna jest  również forma pisemna przesłana pocztą lub fax-em do wyznaczonego terminu.

3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy winno być dołączone do oferty w formie oryginału lub notarialnie uwierzytelnionej kopii, chyba  że pełnomocnictwo zostało ujawnione w rejestrze właściwym dla Wykonawcy

 

XI. INFORMACJA O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH

Nie przysługują środki odwoławcze określone w ustawie Prawo zamówień publicznych.

 

XII. Upublicznienie informacji zawartych w ofertach, a nie zastrzeżonych i właściwie nie zabezpieczonych (np. tajemnica przedsiębiorstwa), odbędzie się na ryzyko Wykonawcy.

 

XIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn oraz zawarcia umowy z kolejnym Wykonawcą w przypadku uchylania się od podpisania umowy przez Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

 

XIV. Umowę należy podpisać w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 

Załączniki :

1- specyfikacja techniczna kamer

2 – formularz ofertowy

3-  wzór umowy

Zatwierdzam. Dyrektor Sądu Okręgowego w Krakowie – Bolesław Rausch: …………...................................


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. zał. nr 1 - specyfikacja techniczna kamerPlik PDF 1.20 MB
2. zał. nr 2 - formularz ofertowy 28.46 Kb
3. Zał. nr 3 - wzór umowyPlik DOC 72.50 Kb
Autor: Dawid Raczek
Data: 2016-12-23 13:38:33
Udostępnił: Paweł Tomaszewski
Data: 2016-12-23 13:39:44

Rejestr zmian


SZUKAJ NA STRONIE
AKTUALNOŚCI
NEWSLETTER
Jeśli chcieliby Państwo otrzymywać najnowsze informację zawrte w BIP Proszę zapisać się do Newslettera
zapisz
wypisz
MAPA SERWISU
POLITYKA PRYWATNOŚCI
E-WOKANDA
KONTAKT Z ADMINISTRATOREM