Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Myślenicach


Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

OGŁOSZENIE z dnia 12.01.2016 r. o zamówieniu pn.: „Świadczenie obsługi prawnej Sądu Rejonowego w Myślenicach”
Treść ARCHIWALNA !

OGŁOSZENIE  z dnia 12.01.2016 r.

o zamówieniu pn.:

„Świadczenie  obsługi prawnej Sądu Rejonowego w Myślenicach”

 

I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Postępowanie nr Adm.M-26-1/17  prowadzone jest zgodnie z obowiązującym w Sądzie Rejonowym w Myślenicach „Regulaminem  udzielania zamówień publicznych, w tym zamówień na usługi społeczne, o wartości nieprzekraczającej  równowartości kwoty  30 000 EURO przez Sąd Rejonowy w Myślenicach” w trybie procedury otwartej poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 0000 EURO.

 II. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Sąd Rejonowy w Myślenicach, 32-400 Myślenice, ul. Piłsudskiego 7

  1. tel. (12) 37 35 120, fax (12) 27 206 15
  2. Str. int. http:/www.myslenice.sr.gov.pl
  3. email: administracja@myslenice.sr.gov.pl

III. KONTAKT ORAZ WARUNKI POROZUMIEWANIA.

 1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest :

    Bogusława Skoczylas tel.(12) 37 35 130 

    Kontakt jest możliwy w dni robocze w godz. 8:00-15:00.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie obsługi prawnej w zakresie:

·         bieżącej, kompleksowej obsługi prawnej działalności Sądu z zakresu prawa finansów   publicznych, prawa zamówień publicznych, prawa pracy, prawa gospodarczego cywilnego i prawa budowlanego,

·         udzielanie porad prawnych i konsultacji – osobiście, telefonicznie lub pocztą elektroniczną e-mail,

·         przygotowywania opinii prawnych do przedstawionych zagadnień oraz projektów umów,

·         sporządzanie interpretacji aktów prawnych,

·         świadczenie doradztwa prawnego w zakresie  zagadnień związanych z udzielaniem zamówień publicznych,

·         reprezentowania Sądu w postępowaniach sądowych i administracyjnych,

·         udziału w negocjacjach prowadzonych z kontrahentami.

2. W ramach prowadzonej obsługi prawnej Zamawiający oczekuje:

·         właściwej staranności,

·         profesjonalnego podejścia do  obowiązków zawodowych

·         wyznaczenia stałego przedstawiciela w osobie radcy prawnego, który z ramienia Kancelarii będzie zapewniał obsługę  Sądu Rejonowego w Myślenicach. Osoba ta powinna być doskonale przygotowana merytorycznie i praktycznie oraz powinna profesjonalnie podchodzić do obowiązków zawodowych,

·         dostępności obsługi prawnej w godzinach pracy Kancelarii telefonicznie lub/i drogą elektroniczną, pełnienia dyżurów  w siedzibie Zmawiającego w wymiarze trzech godzin tygodniowo

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Pod uwagę będą brane wyłącznie oferty obejmujące całość zamówienia.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

5. Załączony do niniejszego ogłoszenia wzór umowy stanowi integralną  część z przedmiotem zamówienia.

 V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

 VI.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ INNE WYMAGANIA.

 Warunkiem udziału jest posiadanie przez Wykonawcę doświadczenia w realizacji zamówień  o podobnym charakterze. Zamawiający oceni spełnienie w/w warunku na podstawie oświadczenia, o którym mowa w pkt VII a.

VII.    WYKAZ ŻĄDANYCH DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ.

 

a) formularz ofertowy zawierający wszystkie wymagane przez Zamawiającego oświadczenia (zgodnie z zał. nr 1),

b) pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy),

c) kserokopia wpisu na listę radców prawnych lub adwokatów

d) informacja o wysokości ubezpieczenia OC

UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów potwierdzających oświadczenie o spełnianiu warunków i braku podstaw do wykluczenia  (np. ZUS, US, KRK). W/w dokumenty Wykonawca może  przedstawić Zamawiającemu przy podpisaniu umowy.

 VIII. KRYTERIA WYBORU OFERTY I ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

A.     Kryterium ceny -  80%

 Ocena dokonana będzie wg wzoru:

„mniej lepiej”: oferta min./oferta badana x 100 x 80 %

 

 

B.      Kryterium doświadczenie  – 20%

Ocena dokonana będzie wg wzoru:

„więcej lepiej”: oferta badana/oferta max x 100 x 20 %

Ocena ofert  w zakresie przedstawionego powyżej kryterium zostanie dokonana na podstawie udokumentowanego doświadczenia (w latach) w zakresie obsługi prawnej jednostek sektora finansów publicznych (w szczególności sądów)

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów, czyli sumę A + B.

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Oferty należy składać elektronicznie (zgodnie z wytycznymi pkt X) na adres poczty internetowej: administracja@myslenice.sr.gov.pl  lub w siedzibie Zamawiającego: Sąd Rejonowy w Myślenicach ul. Piłsudskiego 7 -  pok. 45, do dnia 19.01.2017 r. do godz.12:00.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, przy czym Zamawiający zastrzega  sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji oferty.

2. Oferta winna być sporządzona w języku polskim , na zał. nr 1, tj. formularzu ofertowym, podpisanym przez osoby umocowane, zeskanowanym i przesłanym w formie elektronicznej (e-mail) do wyznaczonego terminu. Dopuszczalna jest  również forma pisemna przesłana pocztą lub fax-em do wyznaczonego terminu.

3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy winno być dołączone do oferty w formie oryginału lub notarialnie uwierzytelnionej kopii, chyba  że pełnomocnictwo zostało ujawnione w rejestrze właściwym dla Wykonawcy.

 XI. ZAŁĄCZNIKI.

1- formularz ofertowy

2 - wzór umowy

XII. INFORMACJA O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH.

Nie przysługują środki odwoławcze określone w ustawie Prawo zamówień publicznych.

XIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn oraz zawarcia umowy z kolejnym Wykonawcą w przypadku uchylania się od podpisania umowy przez Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

 XIV. Umowę należy podpisać w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. zał. nr 1 - formularz ofertowy 28.45 Kb
2. zał.nr 2 - wzór umowyPlik DOC 54.50 Kb
3. zał.nr 2 - wzór umowy zmodyfikowanyPlik DOC 54.50 Kb
Autor: Paweł Tomaszewski
Data: 2017-01-12 14:12:10
Udostępnił: Paweł Tomaszewski
Data: 2017-01-12 14:11:36

Rejestr zmian


SZUKAJ NA STRONIE
AKTUALNOŚCI
NEWSLETTER
Jeśli chcieliby Państwo otrzymywać najnowsze informację zawrte w BIP Proszę zapisać się do Newslettera
zapisz
wypisz
MAPA SERWISU
POLITYKA PRYWATNOŚCI
E-WOKANDA
KONTAKT Z ADMINISTRATOREM