Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Myślenicach


Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

OGŁOSZENIE z dnia 4.04.2017r. o zamówieniu na ”Dostawę bonów do Sądu Rejonowego w Myślenicach”
Treść ARCHIWALNA !

 

OGŁOSZENIE z dnia 4.04.2017r.

o zamówieniu na ”Dostawę bonów do Sądu Rejonowego w Myślenicach”.

 

I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Postępowanie nr Adm.M-26-6/2017 prowadzone jest zgodnie z obowiązującym w Sądzie Rejonowym w Myślenicach „Regulaminem  udzielania zamówień publicznych, w tym zamówień na usługi społeczne, o wartości nieprzekraczającej  równowartości kwoty  30 000 EURO przez Sąd Rejonowy w Myślenicach” w trybie procedury otwartej poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 0000 EURO.

 

II. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

  1. Sąd Rejonowy w Myślenicach, 32-400 Myślenice, ul. Piłsudskiego 7
  2. tel. (12) 37 35 120, fax (12) 27 206 15
  3. Str. int. http:/www.myslenice.sr.gov.pl
  4. email: administracja@myslenice.sr.gov.pl

 

III. KONTAKT ORAZ WARUNKI POROZUMIEWANIA.

 Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest :

    Bogusława Skoczylas tel.(12) 37 35 135,  e-mail administracjai@myslenice.sr.gov.pl

    Kontakt jest możliwy w dni robocze w godz. 8:00-15:00

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

 

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa :

  

   88 szt bonów papierowych o wartości 100 zł każdy = 8.800 zł

   88 szt. bonów papierowych o wartości 50 zł każdy = 4.400zł.

 

Bony towarowe w formie papierowej muszą spełniać następujące wymagania:

      a)  Okres realizacji bonów musi wynosić minimum 12 miesięcy, liczony od dnia ich przekazania Zamawiającemu na podstawie protokołu odbioru bez zastrzeżeń.    

      b)  Zamawiający ani okaziciel bonów nie mogą ponosić żadnych dodatkowych kosztów i innych opłat manipulacyjnych z tytułu ich realizacji, aktywacji, ubezpieczenia itp.

      c)    Miejsce realizacji bonów towarowych musi obejmować teren powiatu myślenickiego, w tym co najmniej jeden sklep powinien znajdować się na terenie Myślenic, z uwagi na ich przeznaczenie (emeryci).

      d) Bony towarowe, w formie papierowej muszą umożliwiać nabywanie towarów w wielobranżowych punktach handlowych, oferujących co najmniej asortyment taki jak:

       -          spożywczy,

       -          mięsny i wędliniarski,

       -          chemia gospodarcza,

       -          kosmetyki,

       -          artykuły gospodarstwa domowego  AGD

Wymieniony wyżej asortyment winien być dostępny dla kupujących w ilościach jednostkowych bez wymogu kupowania opakowań zbiorczych.

 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Pod uwagę będą brane wyłącznie oferty obejmujące całość zamówienia.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4. Załączony do niniejszego ogłoszenia wzór umowy stanowi integralną  część z przedmiotem zamówienia.

 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Termin wykonania zamówienia:  4 dni od daty zawarcia umowy

 

VI.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ INNE WYMAGANIA.

Warunkiem udziału jest posiadanie przez Wykonawcę doświadczenia w realizacji zamówień  o podobnym charakterze. Zamawiający oceni spełnienie w/w warunku na podstawie oświadczenia, o którym mowa w pkt VIIa.

 

VII.    WYKAZ ŻĄDANYCH DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ.

a) formularz ofertowy zawierający wszelkie wymagane przez Zamawiającego oświadczenia (zgodnie z zał. nr 1),

b) pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

 

VIII. KRYTERIA WYBORU OFERTY I ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY.

 

kryterium cena100 %

Ocena dokonana będzie wg wzoru:

„mniej lepiej”: oferta min./oferta badana x 100%

 

Pod pojęciem „cena” Zamawiający rozumie cenę jaką zapłaci za bony o wartości nominalnej 13 200 zł, pomniejszoną o udzielony rabat.

 

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Oferty należy składać elektronicznie (zgodnie z wytycznymi pkt X) na adres poczty internetowej: administracja@myslenice.sr.gov.pl  lub w siedzibie Zamawiającego: Sąd Rejonowy w Myślenicach ul. Piłsudskiego 7 -  pok. 45, do dnia 7.04.2017 r. do godz.10:00.

 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, przy czym Zamawiający zastrzega  sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji oferty.

2. Oferta winna być sporządzona w języku polskim , na zał. nr 1, tj. formularzu ofertowym, podpisanym przez osoby umocowane, zeskanowanym i przesłanym w formie elektronicznej (e-mail) do wyznaczonego terminu. Dopuszczalna jest  również forma pisemna przesłana pocztą lub fax-em do wyznaczonego terminu.

3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy winno być dołączone do oferty w formie oryginału lub notarialnie uwierzytelnionej kopii, chyba  że pełnomocnictwo zostało ujawnione w rejestrze właściwym dla Wykonawcy

 

XI. INFORMACJA O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH

Nie przysługują środki odwoławcze określone w ustawie Prawo zamówień publicznych.

 

XII. Upublicznienie informacji zawartych w ofertach, a nie zastrzeżonych i właściwie nie zabezpieczonych (np. tajemnica przedsiębiorstwa), odbędzie się na ryzyko Wykonawcy.

 

XIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn oraz zawarcia umowy z kolejnym Wykonawcą w przypadku uchylania się od podpisania umowy przez Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

 

XIV. Umowę należy podpisać w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 

Załączniki :

1 – formularz ofertowy

2-  wzór umowy


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. zał. nr 1 - formularz ofertowy 28.03 Kb
2. zał. 2 - projekt umowy 24.47 Kb
3. ogłoszeniePlik DOC 65.50 Kb
Autor: Dawid Raczek
Data: 2017-04-05 07:01:16
Udostępnił: Paweł Tomaszewski
Data: 2017-04-05 07:02:19

Rejestr zmian


SZUKAJ NA STRONIE
AKTUALNOŚCI
NEWSLETTER
Jeśli chcieliby Państwo otrzymywać najnowsze informację zawrte w BIP Proszę zapisać się do Newslettera
zapisz
wypisz
MAPA SERWISU
POLITYKA PRYWATNOŚCI
E-WOKANDA
KONTAKT Z ADMINISTRATOREM